Fortsätt till innehållet

Naturskyddsområden

Det finns flera naturskyddsområden i Ingå. Några av dem ingår även i Natura2000-nätverket. De flesta naturskyddsområden finns på privat mark. Skyddsområden är viktiga bl.a. för att bevara levnadsområden för arter och värna om mångfalden samt till viss del för rekreation.

Ett beslut om att inrätta ett naturskyddsområde är bestående och ska antecknas i fastighetsregistret.

Ett område kan också fridlysas för en viss tid. Markägaren och närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) kan ingå ett avtal om att ett område blir fridlyst, antingen helt och hållet eller i fråga om vissa åtgärder, för högst 20 år i sänder. En anteckning om avtalet görs även i fastighetsregistret. Det område som fridlysts genom avtalet är inte ett naturskyddsområde.

Utöver områden som ingår i skyddsprogrammet kan man med stöd av naturvårdslagen inrätta också andra privatägda områden som naturskyddsområden, till exempel inom ramen för handlingsplanen METSO som fokuserar på skogsnaturen.

Planeringen av hur privatägda naturskyddsområden ska skötas och användas görs i samråd mellan markägare, närings-, trafik- och miljöcentralen och Forststyrelsen.