Fortsätt till innehållet

Naturminnesmärken

Med naturminnesmärke avses en naturformation som det lönar sig att skydda på grund av dess skönhet, ovanlighet, landskapsmässiga betydelse, vetenskapliga värde eller annan motsvarande orsak.

Det kan till exempel vara en jättegryta, ett flyttblock, en källa eller ett speciellt träd. Kommunen ska se till att minnesmärket märks ut klart och tydligt i terrängen. Det är förbjudet att skada eller förstöra ett fridlyst naturminnesmärke.

Enligt naturvårdslagens 26 § beslutar kommunen på ansökan av områdets ägare eller med hens samtycke enligt 23 § om fridlysning av ett naturminnesmärke på privatägd mark.

Anvisning för ansökan om fredning av naturminnesmärke

En ansökan om fredning av naturminnesmärke kan göras med en fritt formulerad ansökan, eller med Forststyrelsens blankett.

I ansökan bör framkomma följande:

Anvisning för ansökan om hävning av ett naturminnesmärke 

Kommunen kan på ansökan av ägaren eller på förslag av närings-, trafik- och miljöcentralen häva fridlysningen av ett naturminnesmärke som avses i 26 §, om det inte längre finns grund för fridlysningen eller om den står i vägen för ett projekt eller en plan av betydande allmänt intresse.

Ansökan om hävning kan göras som fritt formulerad, där samma saker framkommer som vid fredning (se lista ovan), eller med Forststyrelsens blankett.

Närings-, trafik- och miljöcentralens utlåtande ska inhämtas om ansökan. Om ärendet har väckts av närings-, trafik- och miljöcentralen, ska områdets ägare ges tillfälle att bli hörd.