Fortsätt till innehållet

Råd och forum

Utöver nämnderna har kommunen tre organ för deltagande och påverkan som är tillsatta av kommunstyrelsen och som sammanträder vid behov.


Den ledamot som utsetts av rådet eller forumet har rätt att närvara och yttra sig vid möten i kommunstyrelsen, nämnden för fostran och utbildning, välfärdsnämnden, tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden.

Ungdomsforum

Ungdomsforumet är ett påverkningsorgan, där unga har möjlighet att delta i och påverka frågor som rör just dem.

Ungdomsforumet består av 5-10 medlemmar, som sammanträder regelbundet. Medlemmarna i ungdomsforumet väljs för två år i taget. För att vara valbar ska du vara 13-18 år då valet förrättas.

En medlem utses i högstadieskolorna Källhagens skola och Järnefeltin koulu. På det här sättet säkerställs att båda språkgrupperna har åtminstone varsin representant. Två medlemmar utses genom öppen ansökan.

Ungdomsforumet har ett nära samarbete med bildnings- och välfärdsnämnden i Ingå. Nämnden utser en representant, som fungerar som den femte medlemmen i ungdomsforumet. En medlem ur ungdomsforumet har i sin tur närvaro- och yttranderätt vid bildnings- och välfärdsnämndens möten.

Medlemmar

Välfärdsnämndens representant: Rasmus Sulonen

Handikapprådet

Handikapprådet är ett samarbetsorgan mellan handikappade, deras anhöriga, handikapporganisationer och kommunen.

Handikapprådet följer upp det kommunala beslutsfattandet och ger utlåtanden, framställer förslag och lämnar in initiativ i ärenden som gäller handikappade.

Medlemmar

Ersättare

Välfärdsnämndens representant: Annette Lindholm (ers. Marie Bergman-Auvinen)
Tekniska nämndens representant: Glenn Hagman (ers. Kaj Karlstedt)

Äldrerådet

Äldrerådet är ett samarbetsorgan vars huvuduppgift är att följa med utvecklingen i kommunen och försöka påverka verksamhet som berör den äldre befolkningen. Rådet sammanträder vid behov.

Medlemmar

Ersättare

Välfärdsnämndens representant: Tom Backman (ers. Marie Bergman-Auvinen)
Kommunens representant i äldrerådet i Västra Nylands välfärdsområde: Maria Grönlund (ers. Tom Backman)