Fortsätt till innehållet

Småbarnspedagogikens avgifter, avtal, eDaisy och Varda

I Ingå kan barnfamiljerna välja mellan följande dagvårdstider och -avgifter:

Månadsavgiften faktureras i efterskott och fakturan förfaller till betalning den sista följande månad. Då en familj samtidigt har två eller flera barn i dagvård ges syskonrabatt.

Dagvårdsavgifterna beräknas utifrån familjens sammanlagda inkomster och familjens storlek. I pdf-filen nedan finns detaljerad information om detta. Om du önskar få en nedsatt dagvårdsavgift för ditt barn ska du fylla i ansökan om detta och bifoga de bilagor som behövs (t.ex. löneintyg). Om din familj inte har rätt till sänkt dagvårdsavgift behöver du inte fylla i ansökan. Då betalar du automatiskt den högsta avgiften för den avtalade dagvårdstiden.

Om ditt barn börjat i dagvården under augusti månad är juli månad påföljande år avgiftsfri.

Detaljerad information finns i nedanstående bilaga.

Avgiftsräknare

Med hjälp av denna avgiftsräknare(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida) kan du räkna ut hur stor avgiften blir.

Kontaktuppgifter

Carina Bäckroos

Förvaltningsassistent


Avtal för småbarnspedagogik

Varje barn som går i dagvård har ett dagvårdsavtal. Ur avtalet framgår dagvårdstiderna, till exempel om barnet är i hel- eller halvdagsvård. Dagvårdsavgifterna granskas i april utgående från dagvårdsavtalet. Du behöver inte ansöka om dagvårdsplats för ditt barn på nytt varje år, men du ska årligen lämna in dagvårdsavtalet med uppdaterade uppgifter. Om behovet av dagvård ändras under verksamhetsåret kan ändringar lämnas in till dagvårdskansliet när som helst.

Ändringar i dagvårdsavtalet är alltid i kraft minst tre månader åt gången. Studier eller arbete är däremot giltiga orsaker till att bryta mot denna regel. Ändringar bör göras senast 14 dagar innan du önskar att det nya avtalet ska komma ikraft. Nya dagvårdsavtal träder alltid i kraft från ett månadsskifte.

För att bättre kunna förutse behovet av resurser och för att göra det administrativa arbetet smidigare kommer Ingå kommuns dagvårdsplatser att börja använda elektronisk anmälan av vårdtider från och med 1.8.2023.

Anmälan om vårdtider ska göras senast fredagar kl. 12 en och en halv vecka innan, men går att göra flera månader i förväg. Vi önskar att anmälan om vårdtider görs så långt på förhand som möjligt. Alla barns vårdtider ska anmälas, även de som har regelbundna tider (det går att kopiera veckor så man behöver inte fylla i varje vecka skilt om man har regelbundna tider). Man kan ändra anmälningarna i systemet fram till fredag kl. 12 en och en halv vecka innan, efter det görs ansökan om ändringar till dagvårdsplatsen.

Länken till tjänsten: eDaisy(du flyttas till en ny sida)

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som tas i bruk 1.1.2019 och som kommer att innehålla uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken. I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

Uppgifter om barn i småbarnspedagogik förs in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en ny, nationell informationsresurs som tas i bruk 1.1.2019 och som kommer att innehålla uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken. I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik. I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:

 • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
 • datum då ansökan har lämnats in
 • begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
 • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
 • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
 • form för anordnande av småbarnspedagogiken.

Via Utbildningsstyrelsens studentnummerregister kopplas följande personuppgifter om den registrerade till Varda:

 •  Namn, studentnummer och personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter, medborgarskap, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.

Vår kommun överför uppgifter från ett operativt informationssystem till Varda med hjälp av en systemintegration från och med 5.4.2019.

Om den registrerades rättigheter i anslutning till Varda informeras här(öppnas i ett nytt fönster)

Uppgifter om personalen och vårdnadshavarna sparas i Varda från och med 1.9.2019. Utbildningsstyrelsen och Ingå kommun informerar de registrerade om införandet av personalens och vårdnadshavarnas uppgifter senast på sommaren 2019.

Ytterligare information:

Uppgifter om vårdnadshavarna till barnen som deltar i småbarnspedagogik sparas i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda)

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en nationell informationsresurs som tagits i bruk i början av 2019 och som innehåller uppgifter om anordnarna av småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik samt om barnens vårdnadshavare och om personalen. Om informationsresursen föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande som berör småbarnspedagogiken och uppgifterna kan användas för statistik och forskning samt för att sköta myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen och samkommunen skyldighet att i informationsresursen Varda från och med 1.9.2019 föra in uppgifter om vårdnadshavarna till barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som ska föras in omfattar vårdnadshavarnas personuppgifter. I Varda sparas följande personuppgifter om vårdnadshavarna: 

 • namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken och servicesedelns värde
 • familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
 • begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften.

I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare sparas i Varda endast uppgifter om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i Befolkningsdatasystemet.

Därtill hämtas följande personuppgifter om de registrerade till Varda från studentnummerregistret som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. 

namn, studentnummer och personbeteckning eller annan motsvarande identifikationsuppgift, nationalitet, kön, modersmål och behövliga kontaktuppgifter.  

Vår kommun/samkommun överför uppgifter från ett operativt informationssystem till Varda med hjälp av en systemintegration från och med 28.11.2019. 

Ytterligare information: