Fortsätt till innehållet

Djurhållning

Alla som håller djur skall registrera sig som djurhållare och registrera djurhållningsplatsen. Registrering skall även göras om man har djuren en kortare tid, t.ex. över sommaren. Registreringen bör göras innan man skaffar djuren.

Den lagstadgade skyldigheten att registrera djurhållning gäller (med undantag av hushåll med sällskapsdjur):

I Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret kan du registrera dig som djurhållare och registrera egna djurhållningsplatser. I systemet ingår också ett register över kadaverplatser. Du loggar in i tjänsten med hjälp av suomi.fi-identifikation. Du kan koppla dina djurhållningsuppgifter och din djurhållningsplats till din personbeteckning, din gårds lägenhetssignum eller ditt företags FO-nummer. I tjänsten kan du också redigera uppgifter som du tidigare lämnat. Om det sker ändringar i djurhållningsplatser eller djurhållningen t.ex. en ändring i djurantal, ett avbrott i verksamheten eller nedläggning av djurhållningsplatsen, skall en anmälan göras i registret så fort som möjligt. Du kan också lämna anmälningar på blankett till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten.

Anmälningar som gäller djurhållning och djurhållningsplatser kan göras med nedanstående blanketter (OBS! alla ärenden kan också skötas elektroniskt på Djurhållar- och djurhållnings­platsregistrets e‑tjänst(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida))

Aktören på en djurhållningsplats har journalförings- och förvaringsplikt. Journalföringen ska förvaras i minst tre år.

Följande uppgifter skall journalföras:

  • djurhållningsplatsens djurarter
  • djurkategorier
  • djurens antal (i vissa fall identifieringsuppgifter)
  • djur som kommer till djurhållningsplatsen/lämnar djurhållningsplatsen
  • djur som avlidit på djurhållningsplatsen
  • djur som fötts på djurhållningsplatsen

Lagen om identifiering (märkning) av djur berör får-, get-, svin-, kamel-, hjort- och hästdjur. En aktör ansvarar för att identifiera och märka djur som han eller hon äger eller innehar med ett fysiskt identifieringsmärke. Anvisningar om märkning och registrering av djur finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Intresserad av sommar- och hobbyfår eller höns? Då kan dessa länkar vara till nytta för dig!

För att hindra att fågelinfluensaviruset sprider sig måste fjäderfä skyddas mot kontakter med vilda fåglar under tiden 8.2.–31.5. Fåglarna ska antingen hållas inomhus eller så ska området där de vistas utomhus skyddas med till exempel ett tillräckligt tätt nät.