Fortsätt till innehållet

Verksamhets- och projektbidrag inom bildningsväsendet 2019

Bildnings- och välfärdsnämnden har reserverat medel för utdelning av
bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet. Nämnden beviljar
verksamhets- och projektbidrag.

Ansökningstiden är 25.3-14.4.2019.
Bilagorna skall tillställas senast 21.4.2019.

Försenade ansökningar beaktas
inte.

Verksamhetsbidrag kan beviljas till registrerad förening eller
sammanslutning med Ingå kommun som hemort. Föreningen/sammanslutningen bör ha
inlett sin verksamhet senast under föregående år och bör bedriva sådan kultur-,
idrotts- eller ungdomsverksamhet i Ingå kommun som är öppen för alla.
Föreningar som inte är registrerade i Ingå kan anhålla om bidrag endast för
sådan verksamhet som ordnas i Ingå och i den ordnade verksamheten bör minst 70
% av deltagarna vara bosatta i Ingå.

Projektbidrag kan beviljas för anordnandet av enstaka evenemang eller
projekt i Ingå där invånarnas deltagande inte är begränsat av medlemskap eller
inbjudan.

Till ansökan bifogas alltid projektplan och kostnadskalkyl. Därutöver
bör det i ansökan framgå om arrangören ska uppbära en inträdesavgift. Av
projektets totala kostnader bör den egna andelen vara minst 20 %.

Elektronisk ansökan om verksamhetsunderstöd / Idrott 

Elektronisk ansökan om verksamhetsunderstöd / Kultur  

Elektronisk ansökan om verksamhetsunderstöd / Ungdom  

Bidragsansökan kan även skickas till adressen:

Ingå kommun
Bildningskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

22.3.2019
Bildnings- och välfärdsnämnden