Fortsätt till innehållet

Ingås överskott till och med större än väntat

Det preliminära bokslutet i Ingå visade ett plus på 660 000
euro. Men faktiska överskottet var till och med över 800 000 euro. 

– Detta trots en extra nedskrivning på 500 000 euro. De
facto är vi 1,3 miljoner på plus. Det är ganska mycket med tanke på våra
verksamhetsutgifter, säger kommundirektör Robert Nyman.

– Knappt hälften av det positiva resultatet härrör sig från
verksamheten och resten från skatteintäkter, statsandelar och låga räntor, säger
ekonomichef Charlotta Lindvall. 

Ingå fick mer skatteintäkter än vad myndigheterna hade
prognostiserat i höstas och vad kommunen hade budgeterat för. Ingåborna
tjänade bättre än väntat. Samtidigt blev de arbetslösa färre. 

– Vi har ett bra sysselsättningsläge och våra företag mår
bra. Det går bra för Ingåborna och för Ingå, säger Nyman.

Ingå fick också lite mer statsandelar än beräknat. Det gick
bra på alla fronter. 

– Det är den positivaste signalen. Nästan all egen
verksamhet var inom budget. 

Den största anslagsöverskridningen gällde ansvarsområdet för
Socialservice. 

IMG_9207

Charlotta Lindvall och Robert Nyman gläds över bokslutet men efterlyser fortsatt budgetdisciplin.

Robert Nyman som varit i Ingå sedan maj i fjol är glad över
det fina resultatet. 

– Ingå har traditionellt haft en återhållsam linje i den
kommunala ekonomin. Man har gjort upp realistiska budgeter och det finns en
kostnadsmedvetenhet inbyggd i verksamheten.

Samtidigt är Ingå en kommun som är beredd att betala för en
god servicenivå. 

– Vi har en kvalitativ verksamhet som är förhållandevis dyr,
exempelvis sett till resurserna per skolelev. Trots det gör vi ett så här bra resultat.  

Nyman ser med tillförsikt på detta år. 

– Det ser positivt ut enligt de uppgifter vi har nu. Vi har
ett bra utgångsläge men vi får inte bli slapphänta. Vi har utmaningar. Nativiteten är låg och
invånarna blir färre. Kollektivtrafiken måste förbättras och vi står inför
stora investeringar som kommer att påverka resultatet i många år framöver.

De största enskilda investeringarna i fjol var förnyandet av
kajkanten längs ån och färdigställandet av bostadsområdena Västerbrinken och
Smeds. Till de största investeringarna kommande år hör bostadsområdet Ingå
strand och satsningarna på Kyrkfjärdens skola. 

– Det krävs fortsatt bra budgetdisciplin, påpekar både Nyman
och Lindvall.  

Kommundirektören hoppas
att det goda resultatet bidrar till att Ingå ses som ett attraktivt ställe att
bo. Men det finns inga trollkonster att ta till för att skapa inflyttning.

– Det som får människor att flytta är kärlek och jobb. Vi
kan försöka bidra till att det finns förutsättningar för nya arbetstillfällen,
till exempel genom aktiv planläggning.