Fortsätt till innehållet

Detaljplanen för Ingåstrand godkändes – ger plats för över 200 nya invånare i centrum

I måndags godkände kommunfullmäktige detaljplanen för det nya området Ingåstrand som planeras i 
centrum av Ingå. 

Enligt den nya planen kan man bygga ett hundratal bostäder i Ingå centrum, vilket kan innebära över 
200 nya invånare. De nya kvarteren placeras på båda sidorna av den nya gatan Kaptensvägen som 
kommer att löpa parallellt med stranden. Gatans norra sida har reserverats för 3-4-våningars 
bostadshöghus och den södra sidan för småhus med högst två våningar. Platser för nya affärslokaler 
har reserverats i närheten av torget. 
Ingåstrand havsfasaden.

Illustration över Ingåstrand sett från havet.
Även vid småbåtshamnen och torget har detaljplanen förnyats. Hamnområdet på åns östra sida 
förminskas både på land och till havs. Området som fram tills nu använts för vinterförvaring av båtar 
reserveras för affärslokaler och bostäder. Stranden görs till ett område att vistas på genom att 
bryggan förlängs ända fram till vågbrytaren. 

Hamnbolaget kommer att utöka antalet båtplatser rejält, till cirka 600 stycken, på västra sidan av ån. 
Av Ingåstrands båtplatser kommer en betydande del, omkring 300 stycken, för områdets nya 
invånare och för gästhamnen. Det här betyder att en stor del av bland annat stugägarnas båtplatser 
kommer att finnas väster om ån i framtiden. 
Ingåstrand Kajkanten

Illustration av siluetten på åns västra sida.
För att kunna planera hamnområdet som en helhet har man också gjort ändringar i detaljplanen för 
åns västra sida. Även det västliga området utvecklas till en mer sammanhängande del av centrum 
genom att man tillåter bland annat byggnader för turismservice längs med ån och bostäder på 
Fjärdsvägens västra sida. På grund av den ökande trafiken över ån har man bredvid reserverat plats 
för en bro för fotgängare och cyklister bredvid den befintliga bron. Detaljplanen för Kyrkby båthamn 
godkändes vid samma fullmäktigemöte. 

Detaljplaneändringarna förbättrar möjligheterna att bruka strandområdena i Ingå centrum för 
rekreation. Tack vare planerna kan man bygga ett promenadstråk med motions- och pausplatser att 
längs stranden, från Skatudden till Lilludden. 
Ingåstrand översikt

Översikt av planeområdet.
Detaljplanernas förverkligande inleds med att noggrannare gatu-, torg- och parkplanerna görs upp 
när detaljplanerna har vunnit laga kraft. Målet är att börja bygga de nya gatorna våren 2020. 
Andelslaget Finlands Bostadsmässa ordnar en bostadsmässa på området sommaren 2022. 

Tilläggsinformation: www.inga.fi, tf. samhällsteknisk direktör Aija Aunio, +358 50 349 8949, 
aija.aunio(at)inga.fi