Fortsätt till innehållet

Kommunstyrelsen behandlade Ingåstrand och Ingåport

Ingåport, illustration.

Kommunstyrelsen sammanträdde på måndagskvällen och hade
flera intressanta ärenden på agendan.

Bland annat diskuterades Ingåstrand. Detaljplanen för
Ingåstrand vann laga kraft i början av augusti 2019. En färdig plan har varit
en av förutsättningarna för att arbetet med markförsäljningen skall kunna
inledas.

Ordningsföljden för markförsäljningen har preciserats med
utgångsläget att en betydande del av köpesumman ska vara betald före kommunen
inleder byggandet av infrastrukturen på området.

Planeringen av infrastrukturen kommer att pågå ännu hela
hösten 2019. Slutliga beräkningar för kostnaderna för infrastrukturen blir
därmed klara först vi årsskiftet. Enligt de noggrannare beräkningarna som gjorts
uppskattas de totala investeringskostnaderna för områdets infrastruktur till 3
800 000 €. De beräknade kostnaderna omfattar även byggandet av kajkanten vars
beräknade kostnad stigit med 700 000 € från den ursprungliga uppskattningen. De
totala intäkterna inklusive anslutningsavgifter uppgår till ca 2 460 000 €.
Detta förutsätter att all byggnadsrätt utnyttjas.

Under förhandlingarna mellan Inkoon keskustakehitys Oy
(Markus Grönholm) och kommunen har man kommit överens om att föreslå att
försäljningen av områdena skulle delas upp i tre faser så att merparten av
området skulle säljas i fas 1 för att på detta sätt säkerställa att kommunen
får en betydande del av intäkterna (ca 74 %) och därmed kan inleda byggandet av
infrastrukturen på området.

Projektet skulle ge kommunen intäkter för
fastighetsförsäljning, totalt 2 059 173 € samt uppskattade intäkter för
anslutningar mm., ca 400 000 €, då hela området är färdigbyggt. Beslutet medför
att kommunen förbinder sig till att förverkliga infrastrukturen på området.
Kostnaden för detta uppskattas till totalt ca 3 800 000 €.

Kommunstyrelsen förde en remissdebatt i ärendet som i sinom
tid avgörs i kommunfullmäktige.

På östra sidan om Täktervägen och norra sidan om stamväg 51
finns planeringsområdet Ingåport. I detaljplaneförslaget för området anvisas 8
st ca 3 000-6 000 kvadratmeter stora företagstomter. På dessa kan det byggas
verksamhetsbyggnader så som kontorsbyggnader eller industri- och lagerbyggnader
som inte förorsakar miljöolägenheter. Områdets byggrätt är sammanlagt
15 439 kvadratmeter i TKY-kvarteren. På högst 10 % av tomtens bebyggda
våningsyta får den huvudsakliga användningen av lokaler vara annan än
centruminriktad butiksverksamhet eller till detta jämförbar verksamhet.
Våningsytan för en sådan lokal får vara högst 200 kvadratmeter.
Dagligvaruhandel tillåts inte. Därtill anvisas i planen ett åkerområde, på
vilket landskapet ska förbli öppet. Åkerområdet fungerar också som fördröjningsområde
för dagvatten.

Förverkligandet inleds med utarbetandet av vägplanen och med
markarbeten omedelbart efter att planen vunnit laga kraft. Avsikten är att
inleda markarbetena under hösten 2019. Då skulle det vara möjligt att
förverkliga gatu- och kommunalteknik under våren 2020 och då skulle byggandet
av byggnaderna kunna inledas under samma år.

Till planen hänför sig bygganvisningar som tillsammans med
planbestämmelserna styr byggnadernas volymer, taklösningar, fasadmaterial och
färgsättning. Planförslaget godkändes.

Kommunstyrelsen godkände fyra olika förslag till avtal om
inledandet av detaljplanläggning i Joddböle. Avtalsparterna är markägarna Inkoo
Shipping, Fortum Power and Heat samt Rudus. Markägarna svarar för
planläggningens kostnader.

Utvecklingsplanen för rekreationsområdet Kopparnäs-Störsvikin har skapat debatt, speciellt i Degerby. Mest oroad har man varit över områdets trafikarrangemang och placeringen av informationscentret. Kommunstyrelsen beslutade om sitt utlåtande på mötet den 26.8. Utlåtandet tar ställning till planens markanvändningsaspekter, med fokus på att den gällande generalplanen för Kopparnäs styr byggandet av infrastruktur och markanvändning på området.