Fortsätt till innehållet

Styrelsen diskuterade Wilhelmsdal och statens dåliga vägar

I måndags gick kommunstyrelsen vidare med det omdebatterade
projektet Wilhelsmdal. Nu diskuterade man hur Wilhelmsdal kunde användas efter
renoveringen.

I den nuvarande kafédelen som motsvarar knappt 50
kvadratmeter inklusive kök skulle det vara verksamhet året om i motsats till
nu. I Stora Salen (85 kvadratmeter) kunde man ordna utbildningar, möten (bl.a. fullmäktiges,
kommunstyrelsens och nämndernas), privata tillställningar och evenemang. Den
stora salen skulle hyras ut som festlokal sommartid.

Entréaulan på 44 kvadrat skulle, förutom som entré, fungera
som utrymme för distansarbete. Intill aulan placeras kaféets personalrum samt
toaletter. 

Det lilla mötesrummet invid stora salen, mot Fjärdvägen,
reserveras som mottagning för kommunens företagarklinik och för Novagos
rådgivare. Rummet kunde också i övrigt fungera som företagslokal.

Kommunstyrelsen var på tekniska nämndens linje i fråga om
ett utlåtande till NTM-centralens plan för väghållningen och trafiken under de
närmaste åren. Kommunen förutsätter att det utöver de projekt som anvisats till
Sjundeå anvisas projekt till Västnyland av trafiksäkerhetsskäl. 

Kommunen hänvisar till sitt utlåtande om den förra planen
och påpekar att de då framförda önskemålen fortfarande är aktuella. För
investeringarnas del är förbättrandet av Täktervägens korsning till och med
viktigare än tidigare, eftersom det första skedet av detaljplanläggningen för
Ingåport är färdigt. I utlåtandet påpekas också att det i Ingå centrum, i
Ingåstrand, sommaren 2022 ordnas ett stort evenemang. I dag är infartslederna
till centrum delvis i mycket dåligt skick och förbättrandet av dem skulle vara
ytterst viktigt inför sommaren 2022. Kommunen föreslår att man med stöd av NTM-centralen
börjar utreda utvidgandet av avtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT)
till västra Nylands område.

Östra Ingå vattenandelslag planerar byggandet av ett vatten- och avloppsnätverk
i Degerby. Vattenandelslaget har som avsikt att vatten- och avloppsnätverkets
byggarbeten inleds år 2020 och utgångsläget är att vattenandelslaget då har
100-150 medlemmar (för tillfället 50 medlemmar).

Östra Ingå vattenandelslag har bett att kommunen reserverar
ett bidragsanslag på sammanlagt 600 000 € för de kommande två åren för
genomförandet vattenförsörjningsprojektet.

Styrelsen gav i uppdrag åt förvaltningschefen och
kommundirektören att förhandla med representanterna för Östra Ingå
vattenandelslag om projektets tidtabell och genomförandeplan.