Fortsätt till innehållet

Glada Ingå ser fokuserat framåt med positiv budget

Ingå budgeterar för ett överskott på 170 664 €. Anslagen i
budgeten är mycket strama. När budgeten har gjorts upp har man beaktat en
engångsintäkt för försäljningen av en del av markområdet för Ingåstrand-projektet.

HNS:s budgetprognos ligger som grund för de budgeterade
anslagen för specialsjukvård. Anslagen i kommunens budget är lägre än HNS:s budgetprognos eftersom serviceutbudet inom primärvården och äldreservicen har
förbättrats och prognosen baserar sig på 2019 års kostnader som är
exceptionellt höga.

– Våra kostnader för vård och omsorg ökar mest men det är också
där vi satsar. I och med att vi utökar verksamheten till Esperis bygge invid
brandstationen kan vi ta hem äldre fortare och på det sättet förhoppningsvis minska kostnaderna
för specialsjukvården, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström. 

Kommunens investeringsbehov är stort. Den treåriga
ekonomiplanens totala investeringsbehov uppgår till 22,2 miljoner €, vilket
kommer att påverka kommunens avskrivningar och lånebörda. Nästa år uppgår
investeringarna till 9,4 miljoner €. På grund av de stora investeringarna stiger lånebördan som
legat på cirka 3 000 €/invånare till 4 569 €/invånare. 

– De stora investeringarna kräver större återhållsamhet under
de kommande åren för att man ska uppnå budgetbalans. Varje
investering måste övervägas extra noga framöver, säger ekonomichef Charlotta Lindvall. 

De största investeringarna utgörs av infrastrukturen till
Ingåstrand (2,5 miljoner €), nybygget vid Kyrkfjärdens skola (2,5 miljoner €),
renoveringen av brandstationen (1 miljon €), renoveringen av Wilhelmsdal
(450 000 €), och byggandet av industriområdet Ingåport (360 000 €).

– Kommunen kan och vill investera i invånarnas välmående. Vi
har relativt liten lånebörda och vi har ett relativt bra skatteintag.
Investeringarna bygger på en framtidstro: Ingå har alla förutsättningar att
locka till sig nya invånare, säger kommundirektör Robert Nyman.

Kommunernas ekonomiska läge är ytterst ansträngt i hela
landet på grund av bland annat osäkerheten beträffande skatterna och
statsandelarna och den planerade vårdreformen som även gör att den ekonomiska
planeringen blir svårare än tidigare.

Kommunerna bör förbereda sig på en ännu stramare ekonomi.
Även Ingå bör granska strukturer och processer för att försöka hitta nya sätt
att organisera och producera den kommunala servicen. 

– Det här är ändå en positiv budget. Både skatteintäkterna och
årsbidraget ökar, konstaterar Wickström. 

Skatteöret föreslås hållas på nuvarande nivå. Budgeten ska
behandlas i kommunfullmäktige på måndag.