Fortsätt till innehållet

Ingåstrand på ny runda, Ingåport går framåt

Kommunstyrelsen behandlade bland annat de förändrade
förutsättningarna för Ingåstrand och de efterfrågade företagstomterna vid
Ingåport på mötet i måndags. Även närmat var på agendan.

Med tanke på att kommunen för tillfället saknar lediga
företagstomter är det motiverat att så fort som möjligt att inleda
förverkligandet av Ingåport. Om kommunfullmäktige vid sitt möte i december 2019
fastställer prissättningen av tomterna på Ingåport I kan försäljningen av
områdets tomter inledas i slutet av januari – februari 2020.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att prissättningen
av tomerna på Ingåport I fastställs till 95 000 €,  45 000 € och 35 000 € per tomt beroende på
tomtens storlek. Detta motsvarar ett snittpris om 50 € per kvadratmeter
våningsyta vilket skulle medföra att nästan alla kostnader för
iordningställandet av området kunde täckas. Prisidén bedöms vara realistisk och
målsättningen ska vara att sälja alla tomterna inom loppet av några år. Kommundirektören
befullmäktigas att verkställa försäljningen av tomterna utan skilt beslut.

Eftersom Inkoon keskustakehitys har framfört önskemål om att
ändra på vissa delar av köpebrevet för Ingåstrand, bland annat att förlänga
tiden för byggandet så att avtalsvitet börjar löpa först 2025, minska på
byggnadsskyldighetens volym samt ändra på säkerhetsarrangemangen, förutsätts
nya förhandlingar. Förhandlingar om bolagets önskemål kan dock inte inledas
innan det gällande trepartsavtalet mellan Suomen Asuntomessut, MG Properties
och kommunen granskats.

Enligt kommundirektörens ändrade förslag konstaterar
kommunstyrelsen, och meddelar kommunfullmäktige om detta, att
Ingåstrandfastighetsaffären inte kan förverkligas enligt tagna beslut på grund
av de ändringar i köpebrevet som Inkoon keskustakehitys kräver. Kommunen
diskuterar tillämpningen av det befintliga trepartsavtalet tillsammans med
Inkoon keskustakehitys och Finlands Bostadsmässa.

Kommunen ber Inkoon keskustakehitys om en utredning över och
plan för projektets fortsättning inom januari månad 2020. Kommunen bedömer
projektets fortskridande och en uppdatering av trepartsavtalet utgående från
denna utredning.   

Kommunen kan inte inleda byggandet av infrastrukturen förrän
man har fått en trovärdig plan för hur och när projektet förverkligas.

En motion med rubriken ”Upphandling av ansvarsfull,
närproducerad, hållbar mat” har lämnats till kommunfullmäktige. Den är
undertecknad av 27 ledamöter med Annika Holmström och Henrik Wickström som
första. I Ingå kommunstrategi 2018-2022 nämner man att kommunen ska se lokala
företagare och producenter som en möjlighet. De undertecknade ser det som en
unik chans för Ingå kommun att i större grad dra nytta av de råvaror som odlats
lokalt. Detta skulle framför allt vara en viktig profileringsfråga för kommunen.
Detta skulle även följa de riktlinjer kommunstrategin slår fast.

Kommunstyrelsen
föreslår för kommunfullmäktige, enligt Andreas Elfvings motförslag, att kommunen
befrämjar användandet av närproducerade produkter i sina upphandlingar och att
tekniska sektorn ordnar en aftonskola om upphandling av närmat för de
förtroendevalda. Man föreslår också att motionen är slutbehandlad.

Kommunstyrelsen
har beslutat att inleda en granskning av kommunens organisation enligt budget
2020. Det handlar bland annat om en möjlig omorganisering av ansvarsområden,
arbetsuppgifter och ledarskap. Det kan till exempel vara fråga om nya
uppgiftsfördelningar mellan grundtryggheten och bildningen eftersom behoven
utvecklas olika där: på grund av en åldrande befolkning och sjunkande antal
barn behöver grundtryggheten mer resurser framöver. Kommunstyrelsen beslutade att
processen utgår från en tidtabell där den nya modellen träder i kraft  1.8.2020.