Fortsätt till innehållet

Strategiskt om mark och konkreta namn på listan

  

Kommunstyrelsen hade en lista av mer strategisk karaktär att
beta av i måndags.

Kommunstyrelsen beslutade lägga fram västra och östra delen
av generalplanen för fastlandsområdet till påseende. En ändring gjordes i
förslaget då man i bestämmelsen för industri- och lagerområde (T) på
kommundirektörens initiativ tillade att betydande miljöolägenheter måste
förhindras med tekniska lösningar eller genom att anvisa tillräckliga
skyddsområden. Till de delar bränsle eller andra farliga ämnen förvaras
och/eller framställs på området, måste miljöriskerna beaktas i planeringen. I
den mer detaljerade planeringen bör man fästa uppmärksamhet vid kontrolleringen
av dagvatten och förbereda sig på extrema väderförhållanden.

Kommunstyrelsen befullmäktigar därtill planläggningschefen
att göra behövliga tekniska korrigeringar i planmaterialet innan det läggs
fram. Planen läggs fram till påseende i januari 2020.

Den strategiska generalplanen styr samhällsstrukturen och
markanvändningen generellt och med lång tidsintervall. I planen presenteras
olika typer av områden som bör utvecklas och bevaras samt anges områden som
fordrar en noggrannare planering. Fullmäktige ska godkänna den slutliga planen.

Med tanke på den pågående demografiska förändringen och de
framtida ekonomiska utmaningarna ska vart och ett verksamhetsområde granska sin
kostnadsutveckling samt prioritera de tjänster vilka man satsar på. Under våren
2020 fastställer kommunstyrelsen sektorspecifika ekonomiska effektiveringsmål
för åren 2021-2023. Detta är ett av den godkända budgetens strategiska mål.

Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inleda arbetet
med att granska sin verksamhet och komma med åtgärdsförslag i enlighet med
detta. Nämnderna ska kunna presentera sina förslag till prioriteringar och
åtgärder inom mars månad så att beredningen kan sammanställa förslagen i god
tid före fullmäktiges budgetseminarium i april.

Kommunstyrelsen utsåg medlemmarna och deras ersättare i
äldrerådet, handikapprådet och ungdomsforum för den resterande
fullmäktigeperioden. Till äldrerådet utsågs Bengt Jansén (Margareta Biström),
Nina Trebs (Pirkko Nikander) och Camilla Grönholm (Varpu Qvarnström).

Till handikapprådet utsågs Rosita Ahlgren, Carita Viljanen, Veikko
Niiranen, Silja Rantanen-Niiranen och Viljo Meriaho.

Till ungdomsforum utsågs Odessa Holmberg (Fanny Määttä) och Sean
McCormick (Eeli Mäntymäki) Personerna i fråga utses till ordinarie medlemmar
och ungdomsforum befullmäktigas till att utse ersättare för dem.

I äldrerådet fortsätter Annika Wide (Andreas Elfving) och Petri
Nyberg (Mika Rytkönen) som bildnings- och välfärdsnämndens representanter.

I handikapprådet ingår Lars Lindholm (Andreas Elfving) som bildnings- och välfärdsnämndens representant och Monika
Westermarck (Elina Ahde) som tekniska nämndens representant.  

I ungdomsforum fortsätter Sari Wilhola (Annika Wide) som
bildnings- och välfärdsnämndens representant.