Fortsätt till innehållet

Gästhamsverksamheten och trepartsavtalet i styrelsen

Kommunstyrelsen hade en gedigen agenda i måndags, där bland
annat sommarturismen och avslutande av trepartsavtalet för Ingåstrand
behandlades. Även Joddböle diskuterades.

Sommaren är ett av Ingås viktigaste visitkort och det är
därför viktigt att kommunen kan visa upp sin allra bästa sida för både
kommuninvånare och besökare.

Styrelsen antecknade ett antal sommaråtgärder för kännedom.

Kommunen har beslutat att ännu denna sommar dela ut
sommarjobbssedlar till tre årsklasser. Sedlar beviljas till unga som är födda
år 2002, 2003 eller 2004 och som bor i kommunen.

Kommunens möjligheter att själv anställa unga är begränsade
på grund av de utlokaliserade tjänsterna. I detta skede vet man att kommunen
kan anställa sammanlagt fyra unga inom äldreomsorgen, två till Lönneberga och
två till Katthult.

Kommunens turismmarknadsföring förverkligas enligt de
åtgärder som presenterats för kommunstyrelsen. Skyltarna och infotavlorna i
centrum kontrolleras och förnyas enligt behov. Det uppgörs en ny
turistbroschyr.

Kommunen förhandlar om skötseln av gästhamnen med företagare
som redan är verksamma på området. Avtalet utformas så att det är lönsamt för
företagaren att ordna kvalitativ service. Målsättningen är att
restaurangföretagaren eller annan dylik företagare med stöd av sommarjobbsedeln
anställer unga Ingåbor till hjälp.

Det uppgörs en plan för att flytta de röda
försäljningsbodarna från torget till åkanten. I planen beaktas ändå att området
används som lastningsplats, för fiskförsäljning och för andra behövliga
verksamheter.

Kommunstyrelsen tog del av bokslutets förhandsuppskattning.
Kommunens bokslut 2019 beräknas, enligt situationen vecka 4, ha ett underskott
på ca 955 000 €. Bokslutets förhandsuppskattning är på samma nivå som den
prognos som kommunen gjorde i samband med delårsrapporten för perioden
1-9/2019. Verksamhetsårets resultat är ca 962 000 € lägre än budgeterat.
Det budgeterade resultatet för verksamhetsår 2019 är 7 366 €.

Kommunens serviceverksamhet har i det stora hela ordnats
inom ramen för de anslag som beviljats i budgeten men några avvikelser mellan
ansvarsområdena finns. Största enskilda avvikelsen beror på köptjänster inom
äldreomsorgen.

Skatteintäkterna uppgår totalt till 26 miljoner €. De ligger
på samma nivå som året innan men har influtit 877 000 € mindre än budgeterat.
Kommunens skatteinkomstbortfall gäller främst kommunalskatteintäkterna. Förutom
att den negativa befolkningsutvecklingen har påverkat skatteintäkterna, beror
en del av bortfallet på de problem som kommunerna och företagen haft med
anmälningarna till inkomstregistret.

Statsandelarna för år 2019 ha influtit enligt budget och
uppgår till 6,9 miljoner €.

Lånebördan uppgick till 15,4 miljoner € vilket är en
minskning med 1,3 miljoner € sen året innan. Inget nytt långfristigt lån lyftes
under året.

Avskrivningar är gjorda enligt plan och uppgår till 1,6
miljoner €.

Kommunen har under året investerat för ca 1,9 miljoner €.
Fastigheten Wilhelmsdals renovering påbörjades, förnyandet av kajkanten
färdigställdes och förflyttningen av sjösättningsrampen påbörjades. En rapport
över samtliga investeringsprojekt ingår 
i verksamhetsberättelsen.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att den
omfattande välfärdsberättelsen godkänns. Välfärdsberättelsen berättar bland
annat att barnantalet och antalet barnfamiljer minskar i kommunen. Det låga
barnantalet inom småbarnspedagogiken kommer även att påverka elevantalet på
skolorna. Enligt frågeenkäten Hälsa i skolan är elever i årskurs 4 och 5 nöjda
med sitt liv, dock har antalet elever som upplever sitt hälsotillstånd dåligt
eller sinnesstämning låg ökat. Skolorna och elevhälsoteamet har ett viktigt
uppdrag att förebygga och följa upp dessa trender.

Ingås sysselsättningsgrad är hög. Trots detta är andelen
långtidsarbetslösa av de arbetslösa betydligt högre än genomsnittet i hela
landet. Orsaker till detta är bland annat den strukturella arbetslösheten,
svaga trafikförbindelser och problem som hänför sig till den mentala hälsan och
användningen av rusmedel. Nästan var tionde Ingåbo är låginkomsttagare.        

Antalet äldre ökar i kommunen, och enligt
befolkningsprognoserna fortsätter ökningen i allt större grad under de kommande
åren. Detta förutsätter en hel del av tjänsterna som ordnas för målgruppen.
Dels behöver nuvarande arbetssätt förändras, dels behöver kommunen helt nya
verksamhetsformer för att på ett helhetsmässigt sätt kunna stödja den äldre
befolkningens hälsa och välmående.

Ingås ekonomiska situation har varit bra och kommunen har
ett kumulativt överskott på ca 8 miljoner €. Lånebördan är i nivån med landets
medeltal. Kommunen står inför ekonomiska utmaningar de kommande åren. Kommunens
invånarantal har sjunkit vilket påverkar skatteintäkterna och statsandelarna.
Under de kommande åren är investeringsbehovet stort och kommunen har flera
stora investeringsprojekt. Investeringarna ökar avskrivningarna märkbart.
Årsbidraget räcker inte till för att täcka de ökande avskrivningarna vilket
resulterar i en växande lånebörda.

Kommunfullmäktige godkände år 2017 ett trepartsavtal mellan
kommunen, MG Properties och Andelslaget Finlands bostadsmässa. Under arbetets
gång har den ansvarige parten valt att fortsätta arbetet inom bolaget Inkoon
keskustakehitys OY (IKK).

Enligt avtalet skulle parterna tillsammans utveckla
Ingåstrandområdet så att en ny form av mässa skulle ordnas där sommaren 2022.

I november och december meddelade IKK att de önskar vissa
förändringar i de överenskomna avtalen. Senare meddelades även att IKK föreslår
att evenemanget (mässan) flyttas till sommaren 2023.

Andelslaget Finlands bostadsmässa meddelade att en
förskjutning av tidtabellen till sommaren 2023 inte är möjlig och att de
föreslår att trepartsavtalet ska avslutas.

Projektets ledningsgrupp behandlade ärendet vid sitt möte
15.1.2020 och kom överens om villkoren i avslutningsavtalet. Enligt
avslutningsavtalet upphör samarbetet mellan parterna då detta avslutningsavtal
träder i kraft. I avtalet finns dock betonat möjligheten att parterna kan
samarbeta i fortsättningen, om projektet får en sådan form att de finns
förutsättningar för ett samarbete. Parterna har också kommit överens om att IKK
och Andelslaget Finlands bostadsmässa tillsammans kompenserar kommunen den avgift
som kommunen betalat till Andelslaget Finlands bostadsmässa under perioden januari
2018- januari 2020, totalt 90 909 €.

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att kommunen
för sin del godkänner avslutningsavtalet.

Kommunens miljövårdsmyndighet har bett kommunstyrelsen ge
ett utlåtande om Rudus Oy:s tillståndsansökangällande utförandet av marktäkt i
Joddböle. Området ligger norr om hamnen intill Hamnvägen och till största delen
på västra sidan av vägen.

Rudus Oy ansöker om ett kombinerat marktäkts- och
miljötillstånd för marktäkt, brytning av sten, övrig stenbrottsverksamhet och
krossning av sten.

Kommunstyrelsen konstaterar att den i ansökan framförda
höjdnivån (högst 7 meter höga slänter) försvårar användningen av det ansökta
täktområdet som företagstomt i enlighet med den lagakraftvunna detaljplanen.
För planändringens del har kommunen fortsättningsvis som mål att reservera området
för företagsverksamhet, inte för långvarig marktäkt.

Kommunstyrelsen konstaterar vidare, att enligt de uppgjorda
utredningarna medför vibrationerna från bergssprängningarna betydande
olägenheter – vilket sannolikt förhindrar – marknadsföringen och utnyttjandet
av Joddböles potential för datacentralverksamhet. Således förorsakar den
ansökta långvariga stenmaterialtäkten betydande störningar för utvecklandet av
området som helhet för framtidens industribranscher så som datacentraler. Det
ansökta långvariga marktäktsprojektet förorsakar således olägenheter för
förverkligandet av generalplanen och detaljplanen enligt kommunens
målsättningar. 

Kommunstyrelsen föreslår att om tillstånd beviljas enligt
den gällande detaljplanen innan detaljplanändringen trätt i kraft, ska det
beviljas med de ändringar i höjdnivåerna som tekniska nämnden föreslagit, för
ett mindre område än det ansökta samt för högst tre år, dvs. fram till våren
2023.

Kommunens grundtrygghetschef slutar i sin tjänst 31.3.2020.
Kommundirektören fattade beslut om att äldreomsorgschefen tillfällig blir grundtrygghetschef
under tidsperioden 9.12.2019-31.5.2020. Den tillförordnade grundtrygghetschefen
har nu meddelat att hon blir tjänstledig från och med slutet av april 2020 för
minst ett år.

Kommunen borde inleda rekryteringen av en ny
grundtrygghetschef. På grund av den pågående granskningen av kommunens
organisation vet man ännu inte om tjänsten kommer att vara en fastanställning i
fortsättningen. Kommunstyrelsen beslutade att kommunen rekryterar en tidsbunden
grundtrygghetschef för perioden 1.6.2020-31.5.2021.

Under rekryteringsprocessen kan man förhandla om den valda
personen kunde börja arbeta redan tidigare som en planerare för att på detta
sätt möjliggöra en smidig överföring av informationen från den nuvarande tf
tjänsteinnehavaren.

Silja Rantanen-Niiranen har begärt avsked från alla
kommunala förtroendeuppdrag på grund av personliga skäl.

Silja Rantanen-Niiranen har vid det senaste kommunalvalet
blivit vald från SDP/VF valförbundets gemensamma lista till fjärde ersättare.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att  kommunfullmäktige beviljar Silja
Rantanen-Niiranen avsked i enlighet md hennes avskedsbegäran och att
kommunfullmäktige konstaterar att Vesa Leinonen blir ny fjärde ersättare enligt
det bestyrkta resultatet från kommunalvalet 2017.