Fortsätt till innehållet

Coronavirusepidemin präglade styrelsens agenda

Kommunstyrelsens andra digitala möte hade många stora frågor
på agendan, flera föranledda av coronakrisen.

Den pågående coronaepidemin kommer att försvaga ekonomin men
hur stora kostnaderna kommer att bli är i detta skede ännu omöjligt att
förutspå. Åtminstone kommer hälso- och sjukvårdskostnaderna att öka och
bildningssektorns intäkter att minska.

Skatteintäkterna kommer förmodligen att minska och är en
stor osäkerhetsfaktor. Coronaepidemin kommer att synas med fördröjning i
kommunens inkomstskatte- och samfundsskatteintäkter. Minskningen kommer som en
följd av företagens uppsägningar och permitteringar samt företagens sämre
resultat. Samtidigt kommer även
invånarnas betalningsförmåga att märkbart försvagas.

Kommunstyrelsen ger nämnderna och beredningen i uppdrag att
i samband med behandlingen av årets första delårsrapport presentera för
kommunstyrelsen möjliga ekonomiska och verksamhetsmässiga förändringar som den
pågående epidemin medfört. Kommunstyrelsen ber nämnderna att även presentera
hurudana åtgärder som man förbereder sig på inför fortsättningen av år 2020.

Dessutom konstaterar kommunstyrelsen att den bör ta
ställning till nämndernas sektorspecifika effektiveringsbehov för åren 2021-23
innan den ger anvisningar inför budgetarbetet för åren 2021-23. Kommunstyrelsen
återkommer regelbundet till uppföljningen av corona-epidemins inverkan på kommunens
verksamhet och ekonomi.

Verksamhetsavgifter under undantagsperioden

Regeringen beslutade 16.3.2020 om undantagsåtgärder som
berör småbarnspedagogiken och undervisningen. Riksdagen beslutade om
beredskapslagen dagen därpå. Redan innan det hade Ingå kommuns ledningsgrupp på
torsdagen 12.3 beslutat om riktlinjer som berörde all verksamhet i kommunen och
enligt vilka all icke-lagstadgad verksamhet avslutades till största delen 13.3.

Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar att
kommunerna på grund av det rådande undantagstillståndet inte uppbär avgifter
för den tid då barnen vårdas hemma. Det är kommunerna som beslutar om lättnader
i avgifterna eller om att helt låta bli att uppbära avgifter.

I skolorna övergick man till distansundervisning 18.3.
Endast några elever har fortsättningsvis behov av närundervisning. Eftersom
största delen av föräldrarna håller sina barn hemma är det också motiverat att
de inte behöver betala för förskoleklubben eller morgon- och
eftermiddagsverksamheten, eller för eventuella skolskjutsar som inte används.

Kommunstyrelsen beslutade därför att

Kyrkfjärdens skola

Tekniska nämnden har behandlat olika alternativ för hur
upphandlingen av projektet Kyrkfjärdens skola kan framskrida.

Enligt ordförande Henrik Wickströms motförslag fortsätter
projektet som ett mellanting där beställaren svarar för arkitektplaneringen men
entreprenören ansvarar för den övriga planeringen.

Projektplanen specificeras med experthjälp så att de
effektiveringsåtgärder som fullmäktige föreslagit har beaktats och de kvalitetsnivåer
som fullmäktige föreslagit har definierats.

Planeringen av den delen av skolan som bevaras fortsätter
enligt tidigare direktiv. Beredningen ska presentera en noggrannare plan för
användningen av byggnaden senast i juni 2020. I denna ska man beakta byggnadens
andvändningsgrad, fastigheternas portföljering och den nya skolans
optimeringsarbete.

Den förnyade projektplanen och utrymmesprogrammet,
projektets plan och entreprenadens kriterier behandlas i tekniska nämnden medan
styrelsen beslutar om anskaffningarna. Innan behandlingen i tekniska nämnden
ska bildnings och välfärdsnämnden behandla utrymmesprogrammet och styrelsen
godkänna det.

Miljövänlig el

Kommunen elavtal med Vaasan Sähkö Oy upphör 31.12.2020.
Kommunen elförbrukning är ca 3 000 MWh per år. Upphandlingens värde är
uppskattningsvis 100 000-120 000 € per år. Eftersom Ingå som en
HINKU-kommun har förbundit sig till att sträva efter kolneutralhet, är fritt
produktionssätt av el inte ett alternativ. Kvar blir alltså alternativen för
förnybar energi och kolneutral el.

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen konkurrensutsätter
upphandlingen av el för tiden 1.1.2021 – 31.12.2023. Det begärs anbud för
energi utan koldioxidutsläpp och för 100 procent förnybar energi. Valkriteriet
är det billigaste priset. Kommunstyrelsen beslutar om vilkendera produkten som
väljs när anbuden har lämnats in.

Byggplanen och upphandlingsdokumenten för Ingåstrands
kajkant har blivit färdiga. Den beräknade kostnaden är 1,75 miljoner €.
Kommunstyrelsen godkände kriterierna för upphandlingen och att valkriteriet är
det billigaste priset. Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingen görs först
när ett köpeavtal för kvarteret finns.

Även byggplanen och upphandlingsdokumenten för
kommunaltekniken i Ingåstrand har blivit färdiga. Priset för byggandet av gator
och vattenförsörjning är ca 1,6 miljoner €. Kommunstyrelsen godkände
kriterierna för upphandlingen. Anbudsbegäran uppgörs så att valkriteriet är det
billigaste priset. Kommunstyrelsen beslutade att upphandlingen görs först när
ett köpeavtal för området finns.

Oljebekämpning till kommunen

Arbetet efter oljeolyckan i Fagerviken har hittills skötts
som första bekämpning och det är Västra Nylands räddningsverk som ansvarat för
verksamheten. Oljebekämpningen har nu med tanke på bl.a. undersökningarna och
skyddandet för stränderna framskridit så att det i snabb takt är möjligt att
övergå till efterbehandling och att överföra åtgärderna på kommunens ansvar.
Kommunstyrelsen utsåg därför tekniska chefen till ledare för
efterbehandlingsarbetena av oljeskador och samhällstekniska direktören till hans
ersättare.

Befrielse från hyra

Företagen är en målgrupp som i flera fall lider svårt i
epidemikrisen och som kommunen själv inte direkt kan stöda. Ett sätt att
indirekt hjälpa de lokala småföretagen är att följa kommunförbundets
rekommendationer och underlätta de lokala företagens situation genom att stöda
dem beträffande deras hyresbetalningar till kommunen.

Beredningen tror inte att en förlängd betalningstid är en
hållbar lösning pga. att företagens intäkter i de flesta fall uteblir. Då den
rådande krisen avtar kommer företagen att ha fullt upp med att få verksamheten
uppbyggd.

Kommunstyrelsen beslutade
därför att kommunen inte uppbär hyra för perioden mars-juni 2020 av de företag
som direkt påverkas av coronakrisen. Beslutet berör de företag som hyr lokaler
eller mark av kommunen och som verkar i sådana branscher som krisen och
myndighetsbesluten har stor inverkan på. Kommundirektören får fullmakt att, på
ansökan av företaget, bevilja befrielse från hyra. Om tillståndet fortsätter
över sommaren, återkommer styrelsen till ärendet senast i juni. Kommunstyrelsen
ger också beredningen i uppgift att undersöka möjligheten att stödja
enmansföretag tillsammans med arbets- och näringslivsministeriet.

Piren i sommar

Kommunstyrelsen godkände
tidigare Oy Villa Barö Ab:s offert gällande gästhamnsverksamheten och
etablering på piren. Nu har bolaget per brev meddelat kommunen om att den rådande
corona-krisen slår hårt mot företaget. Bolaget kan under rådande omständigheter
inte genomföra de planer som de beskrivit i sin offert. Dessa nya etableringar
måste förskjutas framåt i tiden tills läget i samhället börjar återställas.

Bolaget meddelar vidare att de
är beredda att sköta gästhamnen i Ingå men att man för detta ändamål önskar
använda den existerande paviljongen ute i ändan på piren.

Kommunstyrelsen antackade detta för kännedom och
konstaterade att erbjudandet och tidigare beslut är i kraft men kan
förverkligas senare.

Styrelsen gav fullmakt åt kommundirektören att besluta om
arrangemangen kring skötseln av gästhamnen 2020. Styrelsen gav i uppgift till
beredningen att undersöka om torgbodarna kan flyttas till piren tillfälligt och
hyras ut till lokala aktörer. 

Personalarrangemang i kristider

Ingå kommun har i samarbete med förmännen rett ut
möjligheterna att överföra arbetstagare till andra uppgifter på grund av
coronaepidemin samt strävat efter att sysselsätta personalen med sådana
uppgifter som det i vardagen är svårt att hitta tid för. Utöver detta har man
med personalen kommit överens om bland annat att hålla semestrar, övertidsledigheter
och andra motsvarande ledigheter. De arbetstagare som är utbildade närvårdare
eller har utfört studier inom branschen (totalt ca 10 personer) har
arbets-givaren kunnat sysselsätta inom äldreomsorgens verksamheter. Personalen
har kunnat sysselsättas av så kallade extra arbetsuppgifter under vecka 13, men
be-roende på uppgift tar också dessa uppgifter snart slut. Det är ekonomiskt
ohållbart att med påhittade metoder upprätthålla verksamhet som det för
tillfället inte finns behov för.

Enligt arbetsavtalslagen har arbetsgivaren rätt att avbryta
lönebetalningen om arbetstagaren är förhindrad att utföra sitt arbete på grund
av en eldsvåda eller en exceptionell naturtilldragelse som har drabbat
arbetsplatsen eller av en annan av arbetstagaren och arbetsgivaren oberoende
liknande orsak. Om andra uppgifter inte kan arrangeras, har arbetstagaren rätt
att få lön för 14 dagar, varefter lönebetalningsskyldigheten upphör.
Anställningsförhållandet fortsätter ändå att gälla. Enligt Kommunarbetsgivarnas
utlåtande från 17.3.2020 uppfylls förutsättningarna för de stängda
verksamheternas del på grund av coronavirusepidemin. Det är sektorchefen som
fattar beslutet om att avbryta löneutbetalningen.

Kommunstyrelsen antecknar principerna gällande avbrytandet
av löneutbetalningsskyldigheten för kännedom och konstaterar att