Fortsätt till innehållet

Ansökningen för coronastöd på 2 000 euro för egenföretagare öppnas

Arbets- och
näringsministeriet beviljar coronastöd till egenföretagare via
kommunerna. I den västnyländska regionen har kommunerna (Hangö, Ingå,
Lojo, Raseborg och Sjundeå) kommit överens om ett gemensamt förfarande när det
gäller stöden. Ansökan om stöd går till så att
Novago Företagsutveckling Ab, som ägs av kommunerna, tar emot
ansökningarna elektroniskt via sin webbplats (
www.novago.fi). Efter detta fattar kommunerna beslut om att
bevilja eller avslå ansökningarna och stöd betalas sedan ut till de företagare
som har fått ett positivt beslut.

Förutsättningen för
att stödet för egenföretagare ska beviljas är att företagets kraftigt
försämrade ekonomiska situation och minskade omsättning beror på coronaepidemin
.
Man uppskattar att epidemin har börjat påverka egenföretagarnas ekonomiska
situation i Finland negativt från och med 16.3.2020, d.v.s. när
undantagstillståndet fastställdes och beredskapslagstiftningen togs i bruk.
 

Ansökningsblankett och
tilläggsinformation om hur ansökningen ska fyllas i samt kriterier för
beviljande av stöd finns på Novagos webbplats https://novago.fi/sv/coronastodtillegenforetagare/. För att fylla i ansökningen krävs stark
autentisering och ansökningstiden startar torsdagen den 16.4.2020
kl. 12.00
.  

Ansökan om stöd görs i
företagets hemkommun som finns registrerad i Företags-
och Organisationsdatasystemet
(YTJ). Stödets storlek är 2 000 euro och det
är en engångsersättning. Stödet beviljas för att täcka utgifterna för
bedrivandet av egenföretagarens verksamhet. 

Med egenföretagare
avses här en person som ensam idkar ekonomisk verksamhet oberoende av
företagsform (enskild näringsidkare, kb, öb, ab eller andelslag).  Även så kallade ”lättföretagare” och
frilansare kan ansöka om stöd. Erhållande av stödet förutsätter att företagaren
inte har anställd arbetskraft vid ansökningstillfället. 

Företagaren måste
påvisa att hens ekonomiska situation har försämrats på grund av coronaviruset.
Företaget får inte ha varit i ekonomiska svårigheter före
coronakrisen. Egenföretagaren anses ha förutsättningar för en lönsam
verksamhet om företagsverksamheten har varit lönsam enligt bokslutet eller
skattedeklarationen för 2019. Om egenföretagaren har en skatteskuld bör hen ha
en plan för återbetalning av skatteskulden som är godkänd av
Skatteförvaltningen. Den sökande bör också se till att de minimis-stöd som
har beviljats genom olika beslut inte överskrider det tillåta maximala
beloppet. Skatteskuldsbevis är obligatoriskt för alla!

Kommunen och
egenföretagaren som tar emot stödet gör upp ett avtal om stödet i enlighet med
7 § mom. 3 i statsunderstödslagen. Avtalet innehåller villkoren
för stödets beviljande, användande och övervakning av användandet. Avtalet
är nödvändigt för att de egenföretagare som erhåller stödet ska vara medvetna
om stödets natur som statsunderstöd. Till de delar som har att göra med
användandet av stödet kan ANM granska egenföretagarens ekonomi och
verksamhet. I och med ett positivt beslut på ansökningen uppstår ett
privaträttsligt avtalsförhållande mellan kommunen och den sökande. 
Avtalet uppstår i och med att kommunen godkänner ansökningen och den sökande
erhåller information om godkännandet. 

Stödet kan betalas ut
för kostnader som har uppstått under tidsperioden 16.3.2020–31.8.2020. Stödet
är tidsbegränsat och kan sökas fram till 30.9.2020. 

I alla frågor som har att göra med stödet kan man vari i kontakt med Novago företagsutvecklings
rådgivare eller via kundtjänsten
019 369 1865.
Samtliga individuella kontaktuppgifter finns på adressen https://novago.fi/sv/kontakt/. Kommunerna har följande kontaktpersoner
gällande stödet för egenföretagare: 

Om du är
egenföretagare och coronakrisen har lett till betydande inkomstförluster för
ditt företag gör du på följande sätt

Läs först noggrant igenom ANM:s kriterier
för erhållande av stödet (kriterierna finns på Novagos sidor under denna
länk) och utvärdera huruvida du uppfyller dessa. 

 1. Ta kontakt med din bokförare/ditt
  faktureringsandelslag för att i elektronisk format få de bilagor som krävs
  för ansökningen. Du kan också skanna dokumenten från din egen bokföring på
  förhand. 
 2. Logga in på ansökningen med stark
  autentisering (nätbankskod och/eller mobilcertifikat).
 3. Fyll i ansökningen noggrant och bifoga de
  bilagor som krävs. Ansökningen finns på Novagos sidor.   

ANM:s kriterier för
erhållande av stödet 

För att erhålla
stödet måste egenföretagaren uppfylla vissa kriterier. De kriterier som
har fastställts av ANM är:

Allmän information
om ansökningsproceduren