Fortsätt till innehållet

Fullmäktige tog stort beslut på distans

Kommunfullmäktige sammanträdde i måndags i cirka tre timmar på
distans. Den stora frågan, även på fullmäktiges bord, var det omtalade
patientdatasystemet Apotti.

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag
att kommunen tar i bruk Apotti-systemet. Förslaget till styrelsen var att inte
gå med i systemet. Motiveringen är bland annat att grundtrygghetsnämnden inte
kan uppdatera och utveckla nuvarande system. Ett nytt system, Omni360, borde
införskaffas och det kommunicerar inte med specialsjukvårdens datasystem,
vilket är en utmaning sett till såväl vårdkedjorna som patientsäkerheten.

Risken med att nu i detta skede inte vara med, leder till
att Ingå kommun köper Omni360 och vid bildandet av landskapet måste investera i
Apotti med ännu större kostnad.

Kommunfullmäktige att beslutade att Kyrkfärdenprojektet som
tidigare drabbades av en brist på entreprenörer fortsätter som en mellanmodell
där beställaren ansvarar för arkitektplaneringen medan entreprenören svarar för
den övriga planeringen. För den del av den befintliga Kyrkfjärdens skola som
blir kvar fortsätter planeringen i enlighet med tidigare direktiv. Beredningen
ska inom loppet av juni 2020 presentera en noggrannare plan för användningen av
den befintliga Kyrkfjärdens skola där användningsgraden av byggnaden,
fastigheternas portföljsättningsarbete och den nya skolans optimeringsarbete
beaktas.

Efter omröstning beslutade fullmäktige at kommunen ingår ett
föravtal med Inkoon keskustakehitys om Ingåstrand. Avtalet ger IKK ensamrätt
till marken fram till 31.12.2020 och ett år framöver från det. Ett villkor är
att IKK lämnat in anhållan om byggnadslov inom år 2020. Kommunen planerar
upphandlingen av infrabyggandet så att denna upphandling kan verkställas så
fort som möjligt. Kommunen inleder upphandlingen och byggandet av
infrastrukturen genast då markaffären gjorts med IKK. Om markaffären inte
gjorts under föravtalstiden så kommer kommunen att besluta att samarbetet med
IKK upphör. Elina Hatakka kom med ett motförslag om att föravtalshelheten med
IKK inte godkänns. Förslaget föll med 3 röster mot 24.

Investeringsanslag flyttas över från projektet Kyrkfjärdens
skola till utvidgande av avfallsstationens område (200 000 euro). Från
projektet Kyrkfjärdens skola överförs likaså 200 000 euro till projektet
Ingåport (byggandet av gator och tomter).

Kommunen förbinder sig i enlighet med Östra Ingå
Vattenandelslags ansökan till att reservera ett bidragsanslag på 300 000 € i
budgeten för år 2021 och på motsvarande sätt 300 000 € för ekonomiplaneråret
2022.

En motion om harmonisering av avgifter för slammottagning i
Ingå behandlades. Fullmäktige godkände tekniska nämndens svar på
fullmäktigemotionen: 1. ”Utgående från den kostnadsjämförelse som beredningen
gjort är Ingå vattenverks taxa för mottagningen av slam inte diskriminerande
för invånare på glesbygdsområde. Mottagningsavgiften motsvarar de kostnader som
förorsakas för kommunen.” Fullmäktige konstaterade att motionen är
slutbehandlad.

Fullmäktige behandlade en motion undertecknad av 21
ledamöter med Andreas Elfving som första undertecknare. Motionen gällde
åtgärder för veckoslutstrafiken. De undertecknade ville att kommunens tekniska
förvaltning arbetar med att ta fram en lösning för att garantera dels förmiddagstrafik
från huvudstadsregionen till Ingå samt även eftermiddagstrafik från Ingå till
huvudstadsregionen under veckosluten.

Kommunfullmäktige godkände tekniska nämnden svar på
motionen: ”Den kompletterande upphandlade trafiken som upphandlats sedan 1.6.2019
garanterar för tillfället den i motionen framförda förmiddagsförbindelsen från
huvudstadsregionen till Ingå och eftermiddagsförbindelsen från Ingå till
huvudstadsregionen. I de kommande konkurrensutsättningarna beaktas
Kollektivtrafikprogrammets målsättningar, så som den nya förbindelsen till
Mattby samt rutttidtabeller som betjänar besökare. På styrelseordförandes
initiativ gjordes tillägget ”Vidare ges till kommunens kollektivtrafikgrupp i
uppdrag att utvärdera vilka konsekvenser Coronakrisen kan medföra
kollektivtrafikförbindelserna”. Fullmäktige konstaterade att
fullmäktigemotionen är slutbehandlad.

Fullmäktigemotionen ”Inledande av språkbadsverksamhet i
småbarnspedagogiken och i årskurserna 1-6 i Ingå” behandlades. Fullmäktige anser
det inte motiverat att inleda språkbadsverksamhet i Ingå eftersom
åldersklasserna är små och verksamhet ordnas på två språk. I stället för
inledandet av språkbadsverksamhet gör småbarnspedagogiken ett tillägg i planen
om att inkludera lekfinskan och -svenskan i verksamheten.

Fullmäktige behandlade en motion undertecknad av elva fullmäktigeledamöter
och med Elina Ahde som första undertecknare. Motionen handlar om införandet av
en medborgarbudget. Medborgarbudgetering är ett sätt att öka invånarnas
beslutanderätt och insatsförmåga, och den deltagande budgeteringen kan
förverkligas på olika sätt. Målsättningen med medborgarbudgeten är att utveckla
nya verksamhetssätt för att utöka kommunens livskraft och kommuninvånarnas
aktivitet.

Kommunfullmäktige beslutade att beredningen får i uppdrag
att presentera möjligheterna med en medborgarbudget för kommuninvånarna vid
invånarmöten, genom information till  påverkansgrupperna (bl.a. påverkansorganen,
elevkårerna) och med hjälp av webbinformation. Dessutom beslutade
kommunstyrelsen att genomförandeprinciperna för en medborgarbudget ska
behandlas av kommunstyrelsen senast före utgången av maj.