Fortsätt till innehållet

Restaureringen av oljeläckagets nedsmutsade stränder har börjat

Den 31.1.2020 upptäcktes ett oljeläckage i Fagerviken i
Ingå. Uppskattningsvis 5 till 10 kubikmeter lätt brännolja hade hamnat i
vattnet i samband med att tillrinningsvatten pumpades ur Fortums oljeförråd som
finns i insprängda i berget intill hamnen. Fagerviken stängdes av med bommar
för att förhindra oljans spridning och bekämpningsarbetet påbörjades för att
samla upp oljan.

Bekämpningsarbete har utförts i två och en halv månad och
kilometervis med bommar har lagts ut för att oljan inte ska sprida sig. Man har
även slagit vass vid cirka 1,6 hektar strandlinje, sugit och samlat upp olja.

De miljötekniska undersökningarna är klara för hela området.
Utifrån resultaten av undersökningarna har man börjat avlägsna bommar och städa
upp oljebekämpningsavfall på olycksområdets södra strand. För varje fastighet
som befinner sig på olyckans inverkningsområde görs en undersökningsrapport som
levereras till fastighetsägarna efter att myndigheterna godkänt den.

Restaureringsåtgärder har påbörjats vid de objekt där det
enligt undersökningarna krävs. Restaureringen görs under ledning av
miljöexperter.

Under de närmaste dagarna städas Fagervikens södra stränder.
Arbetet har påbörjats i den östra ändan och framskrider mot väst. På vikens
norra strand byts gamla absorberingsbommar ut mot nya.

Flera fastighetsägare har deltagit aktivt i processen och
delat med sig av viktiga oljeobservationer till myndigheterna. En
informationsmöte för fastighetsägarna hölls den 5.3. Nästa möte ordnas så fort
som coronasituationens begränsningar gör det möjligt.

Myndighetsansvaret flyttades från Västra Nylands
räddningsverk till Ingå kommun den 16.4.2020.

Tilläggsinformation:

Bekämpningsarbetets ledning och myndighetsärenden: Peter
Bergman, teknisk chef Ingå kommun, 050 300 7515, peter.bergman@inga.fi

Entreprenad- och restaureringsärenden: Panu Piirtola,
restaureringskoordinator Meritaito/Ramboll, 040 8392848, panu.piirtola@ramboll.fi