Fortsätt till innehållet

Generalplanen för inre skärgården har vunnit lagakraft

Kartutdrag, inre skärgårdens generalplan.

Planområde för inre skärgårdens generalplan.

Högsta
förvaltningsdomstolen har 8.5.2020 beslutat förkasta ansökan om
besvärstillstånd som berör generalplanen för inre skärgården. Således har
generalplanen för inre skärgården vunnit laga kraft. 

Planområdet
omfattar området mellan Ingå fastland och yttre skärgården längs med hela
kommunens bredd, innehållandes både fastlandsstränder och skärgård.

Områdets areal är
ca 176 km². Av detta är ca 64 km² markområde (fastland ca 18 km² och öar ca 46
km²). Öarnas och kobbarnas antal uppgår till totalt ca 250 (över 0,2 ha).

Utarbetandet av
generalplanen inleddes år 2008, då kommunstyrelsen beslutade inleda arbetet med
att uppdatera generalplanen för inre skärgården.

Planutkastet var
framlagt sommaren 2013. Planförslaget lades första gången fram till påseende
sommaren 2015 och andra gången i början av år 2017.

Som utgångspunkt
för planarbetet har den gällande planen från år 1989 använts. Under
planeringsarbetet har det utarbetats omfattande natur- och landskapsutredningar
samt utredningar om den bebyggda kulturen. Också planområdets nuvarande
skyddsområden och -objekt har beaktats. Rekreationsområdena på området har
uppdaterats i plankartan.

Under
planeringsarbetet har man också diskuterat med markägarna om bland annat
preciserings- och ändringsbehov gällande byggplatserna. De flesta önskemålen
har handlat om att ändra placeringen av en obebyggd byggplats eller att tillåta
ändrandet av användningsändamålet för en befintlig fritidsbostad till en
boendeplats för året runt boende. De ovannämnda önskemålen har i mån av möjlighet beaktats.