Fortsätt till innehållet

Första ronden för budgetförslaget

Det var en
ganska kort lista ärenden som styrelsen behandlade i måndags. Några
arbetsgrupper avslutades och några val av representanter gjordes. Men utöver
det diskuterades budgetförslaget.  

Budgeten för
2021 visar ett underskott på drygt 1 miljon €. Enligt kommunallagen ska
ekonomiplanen vara i balans eller visa överskott. Ett underskott i kommunens
balansräkning ska täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter
det att bokslutet fastställdes.  

I
budgetens balans kan man ta i beaktande det beräknade överskottet som uppstår i
balansen för det år som budgeten utarbetas. Ekonomiplanen kan således visa ett
underskott, men högst för ett belopp som motsvarar överskottet för det år som
planen utarbetas. Detta innebär att kommunen kan beakta det pågående årets
överskottsprognos och det överskott som ackumulerats i balansen, 7 610 712 €, i
ekonomiplanens balans. 

I budgeten
för år 2021 kommer att tas i beaktande de verksamhetsmål som inte kunnat
förverkligas under år 2020 bland annat på grund av den pågående coronaepidemin.

Ärendet remitterades
för fortsatt beredning. Beredningen tar i budgetförslaget till kommunstyrelsen
2.11.2020 i beaktande eventuell ny information från myndigheterna. 

Kommunstyrelsen
föreslår för kommunfullmäktige att kommunen inte ansöker om att få delta i
Unicefs Barnvänlig kommun-projekt år 2020. I en motion som lämnades till
fullmäktige i december i fjol önskade man att Ingå anhåller om denna titel. Frågan
utvärderas dock igen hösten 2021.

Motiveringen
är, att eftersom det för tillfället bereds så många saker i kommunen som
påverkar personalresurserna och förutsätter planering av tidsanvändning
sannolikt också omorganiseringar, så lönar det sig att överväga deltagandet på
nytt senare.

Trots att
Ingå inte skulle delta i Unicefs projekt, kan man konstatera att man i kommunen
på flera sätt tar hänsyn till barnens välfärd och delaktighet.

Till beslutet tillades att man i samband med uppdaterandet av
förvaltningsstadgan utvärderar man möjligheterna för att ge plats åt en
representant från ungdomsforumet med yttranderätt i nämnderna, styrelsen och
fullmäktige.  

Kommunfullmäktige konstaterade den 5.10
att granskningen av kommunens organisation är slutbehandlad. Detta innebär att
organisationsgruppen kan läggas ned.

Merituulen koulus arbetsgrupp kring
inomhusluften skulle enligt beredningen också avslutas men ärendet
remitterades, man ville veta vilka slutsatser som drogs i gruppen.

Till kommunfullmäktige lämnades in en
motion undertecknad av arton (18) fullmäktigeledamöter och med Lassi
Koikkalainen, Elina Ahde ja Maria Isoaho som första undertecknare.

Enligt miljöskyddslagen får en kommun
utarbeta och utfärda miljöskyddsbestämmelser för att genomföra lagen. Även om
lagen inte kräver kommunala bestämmelser har förfarandet antagits i stor
utsträckning, bland annat av Lojo och Sjundeå.

Ingå har många naturvärden; kust och
vidsträckta skärgård vid Finska viken, sällsynta naturtyper och unika
kulturlandskap. Dessa förespråkar att Ingå också utarbetar och utfärdar sina
egna miljöskyddsbestämmelser. Det underlättar också invånarnas och den lokala
ekonomins verksamhet när lagens skyldigheter sammanförs i ett enda dokument. De
undertecknade föreslår därför att Ingå utfärdar sina egna kommunala
miljöskyddsbestämmelser för att stöda lokala miljöskyddsåtgärder och speciella
behov. Kommunstyrelsen beslutade överföra motionen till byggnads- och
miljönämnden för beredning.