Fortsätt till innehållet

Minusbudget späckad med utveckling i Ingå

Västersvängens åkerlandskap på hösten.

Vänstersvängens tomter har gått vilket visar på att det finns ett intresse för Ingå.

Kommunernas ekonomiska läge är ytterst ansträngt i hela
landet. Den pågående coronaepidemin medför en osäkerhet beträffande skatterna
och statsandelarna. De varierande prognoserna och den planerade vårdreformen
medför att den ekonomiska planeringen blir svårare än tidigare. Ingå
presenterar en exceptionell minusbudget men den backas upp av prognostiserat
plusresultat för detta år och det kumulativa överskottet.

Budgeten för år 2021 visar ett underskott på -1 087 344 €.
Enligt ekonomichef Charlotta Lindvall är det speciellt att kommunen gör upp en
minusbudget. Under hennes tid i huset har det inte skett. 

– Men vi tänker att vi samtidigt har en bra grund att göra
det. Vi har ett ganska stort överskott i balansen. Prognosen är att vi gör ett
plusresultat på nästa 1 milj. € i år. Mot den bakgrunden kan vi göra ett
motsvarande minusresultat nästa år. Vi gör hellre så än att vi rör
skattesatserna bara för att vi gör minusbudget detta år.

Hon säger att planeåren är svåra att prognostisera i och med
att skatte- och statsandelsbasen lever så mycket under året beroende på
statliga beslut.

– Största orsaken till den negativa budgeten är
specialsjukvårdens kostnader som vi inte kan påverka. Jag är ändå glad att vi
har en så bra ekonomisk bas, ett kumulativt överskott på 7,6 milj. € och ett
prognostiserat överskott på nästan 1 milj. € för i år, att vi kan göra en
negativ budget. Vi strävar naturligtvis att uppnå ett bättre resultat, säger
styrelseordförande Henrik Wickström.

Enligt honom är det ändå en budget som skapar goda
förutsättningar för utveckling av kommunen.

– Trots att det är ekonomiskt tuffa tider kan vi erbjuda en
basservice på god nivå. Vi gör strategiska investeringar i bl.a. Kyrkfjärdens
skola, Ingåstrand och i utvecklandet av nya bostadsformer via
markanskaffningar.

Stora investeringar

Budgetens investeringsplan uppgår under den treåriga planeperioden
till ca 25,5 milj. €. Investeringsanslaget för 2021 uppgår till totalt 9,4 milj.
€.

För kommunens trafikleder reserveras 1,8 milj. € år 2021.
Gator och allmänna områden förbättras och nya vägar byggs. För gång- och
cykelvägar reserveras 250 000 € år 2021.

Hamnområdet i centrum planeras för att förbättras under
planeåren. Ingåstrands byggande av infrastruktur, parkeringsplatser,
strandpromenad samt flytt av idrottsplatser och mattvättställe beräknas kosta
ca 3,4 milj. € för åren 2021-2022.

Kyrkfjärdens skola byggs under åren 2021 och 2022. För
investeringen budgeteras 9,1 milj. €.

Kommungården renoveras under åren 2021-2022. För
renoveringen reserveras anslag på 650 000 €.

För byggande av stomnätverket för vatten och avloppsvatten
mellan Degerby och Störsvik reserveras totalt 1,5 milj. € euro för åren
2021-2022.

Enligt nuvarande investeringsplan kommer kommunens lånebörda
att uppgå till drygt 5 300 €/invånare vid planeperiodens slut.

– Ekonomin står på en stabil grund. Tack vare det har vi möjlighet
att göra ett budgetförslag med minustecken. Detta har också en koppling till
investeringarna, både historiskt och för framtiden. Då man inte har gjort stora
investeringar förr, har man i stället kunnat skapa ett överskott som vi kan
utnyttja nu, tillägger kommundirektör Robert Nyman.                                                       

Budgeten och ekonomiplanen är uppgjord med en oförändrad
inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas inbringa 22,4 milj.
€ euro år 2021. Kommunalskatteintäkterna påverkas av ändringarna i
skattegrunden men minskningen kompenseras till kommunerna via statsandelarna.
Fastighetsskatteprocenterna i budgeten är oförändrade.

Henrik Wickström avslutar med att konstatera:

– Med den här budgeten vill vi skapa framtidstro.
Intresset för Ingå är stort, det ser man inte minst på efterfrågan på tomter i Ingå, både bland privatpersoner och bland företag. Nu gäller det bara att marknadsföra oss ännu mer!