Fortsätt till innehållet

Nu lönar det sig att byta ut oljeuppvärmningen!

Ingå kommun har beställt en kommunsynsrapport gällande
förnybar energi, som Ramboll sammanställt enligt Motiva-modellen. Den mest
betydande inverkan för utnyttjandet av förnybar energi i Ingå kan uppnås genom
att öka på andelen värmepumpar. För det kan man få ett statligt bidrag på
4 000 euro! 

Ingå kommun har år 2014 anslutit sig till det kolneutrala
kommun-nätverket, d.v.s. Ingå är en så kallad Hinku-kommun som förbundit sig
att minska växthusutsläppen med 80 procent från nivån 2007 till 2030. Hinku-kommunerna
strävar efter att minska sina klimatutsläpp genom att öka användningen av
förnybar energi och förbättra energieffektiviteten.

Ingåområdets växthushusgasutsläpp har minskat med 19 % under
åren 2005–2018, men hållit sig på en relativt jämn nivå sedan 2014. Ingås
växthusgasutsläpp 2018 var enligt Hinku -beräkningsmodellen 45,7 ktCO2e
(Finlands miljöcentral, 2020). De största källorna till växthusgasutsläppen var
vägtrafiken, jordbruket, oljeuppvärmning, elkonsumtion och arbetsmaskiner.

Växthusgasutsläppen per invånare i Ingå har förblivit på en
relativt jämn nivå sedan 2014.

Bland småhus och radhus finns mest olje- och eluppvärmda
byggnader vilket gör att el- och oljeuppvärmning blir de vanligaste uppvärmningssätten
i hela byggnadsbeståndet. Andelen veduppvärmning speciellt bland småhus är
betydande. Fjärrvärme används förhållandevis lite.   

Kommungårdens och hälsocentralens solkraftverk.

       

Den mest betydande inverkan för utnyttjandet av förnybar
energi i Ingå kan uppnås genom att öka på andelen värmepumpar. Vad beträffar
solenergin i Ingå, finns det en betydande teknisk ökningspotential, både vad
beträffar värme och el.   

Kommunen har möjligheter att påverka hur användningen av
förnybar energi och energieffektiviteten förverkligas vid både företags och
privatpersoners nybyggnationer.

I Ingå finns ännu relativt många oljeuppvärmda fastigheter
som inte ägs av kommunen. I syfte att öka på den förnybara energin och
minskandet av utsläppen kunde kommunen försöka ge råd och via informering
anvisa och sporra kommuninvånare att avstå från olja som uppvärmningsform.   

Om 50 % av små- samt rad- och kedjehusen skulle övergick
från olja till förnybara uppvärmningssätt, skulle oljeförbrukningen minska med
cirka 9,5 GWh per år, vilket i sin tur skulle minska på oljeuppvärmningens
CO2-utsläpp med cirka 2 500 ton.  

Småhusen uppskattas övergå från oljeuppvärmningssystem till
främst olika värmepumpssystem, i vilka man som kompletterande
uppvärmningssystem använder el. Därav bedömer man att minskningen av oljeuppvärmning
ökar på elanvändningen.   

Man kan beviljas ett statligt understöd för avstående från
oljeuppvärmning i bostadsbyggnader. Största delen av dem som ansöker om
understöd håller på att byta ut oljeuppvärmningen mot en luft-vattenvärmepump.
Det näst populäraste är jordvärme. För dessa och för dem som byter till
fjärrvärme finns ett bidrag på 4 000 euro, och för andra icke-fossila
uppvärmningssystem kan de som byter ut oljeuppvärmningen få ett understöd på 2
500 euro. Det lönar sig att ansöka nu, merparten av ansökningarna har
beviljats.

En länk till ansökningsförfarandet hittar du här: https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle