Fortsätt till innehållet

Direktsänt möte om bl.a. Kyrkfjärden och tomtförsäljning

I måndags hölls fullmäktiges sista möte för detta år. Mötet hölls digitalt och sändes för första gången direkt på kommunens Youtubekanal.
Som mest hade sändningen över 40 tittare.

På mötet behandlades bl.a. Kyrkfjärdens skola där
fullmäktige beslutade konstatera att den av kommunen beställda
arkitektplaneringen har framskridit så långt att man kan överföra den slutliga
planeringen till entreprenören i totalansvarsentreprenaden.

I diskussionen konstaterade Marie Bergman-Auvinen att det är
bra att projektet framskridit så att byggstart kan ske nästa år. Juha Kainulainen
tackade arbetsgruppen har gjort ett gediget och bra jobb men påpekade det är
viktigt att upphandlingen görs noggrant.

Elina Hatakka tyckte förslagstexten var oklar med bl.a.
formuleringar i passiv.

Även Elina Ahde sade att det ur invånarsynvinkel kan te sig
otydligt vad man fattar beslut om, då styrelsen redan i slutet av juni
beslutade att man under sommaren utreder de bästa alternativen för
upphandlingsförfarandet. Nu är skisser bifogade ärendet utan att de ändå
behandlas.

Ordförande Robert Lemström konstaterade att ärendet handlar
om hur långt kommunen planerar projektet själv innan entreprenören tar över ansvaret
för planeringen.

– Med denna behandling vill vi säkerställa att vi alla är av
samma åsikt kring denna förändring.

Tomt för seniorboende

Kommunfullmäktige beslutade att styrelsen får sälja en tomt
vid Läkarvägen och Hagavägen till en grupp Ingåbor som planerar bilda ett
bostadsaktiebolag för seniorboende.

Henrik Wickström konstaterade att det är fint fint med aktiva
Ingåbor som vill inleda ett bostadsprojekt och att det är fråga om en
bostadstyp kommunen har stort behov av. Han konstaterade vidare att grundtrygghetsnämnden
förordar detta men att arbetet med servicestrategin för äldrevården fortsätter.

Kommundirektören konstaterade att det kommer att behövas ett
undantagslov för att kunna bygga där såsom den tänkta köparen nu planerar. Man
kommer troligtvis att ingå ett föravtal som ger köparna rätt till området så att
de kan ansöka om undantagslovet.

Det finns en teoretisk risk att en ny ägare motsätter sig utvecklingen
på granntomten där kommunens eget bygge är tänkt att förverkligas på sikt. Man
kan dock inte ta bort besvärsrätten, men kan göra det klart i köpebrevet vad kommunen
planerar, konstaterade Nyman.

– Vi vill skapa möjligheter för denna typ av investeringar.

Enligt grundtrygghetsnämndens ordförande Bergman-Auvinen har
nämnden diskuterat detta och är för en affär. Det är ändå viktigt att kommunen
har möjlighet att bygga på den resterande delen av fastigheten, nära till
befintlig service. Behovet är 1 000-1 500 kvadratmeters byggnadsyta.

På sikt kommer behovet av resurserat boende som i Lönneberga
att minska, i dag har Ingå för många äldre i denna form av boende jämfört med
det nationella medeltalet. I stället behövs nya alternativ som att seniorer kan
bo kollektivt tillsammans.

Kaj Karlstedt konstaterade att kommunens behov på sikt är
att ”ta hem” folk från upphyrda Katthult, att ge mer utrymme till hemvården, att
ge effektivare hemvård och att kunna erbjuda en annan typ av boende, ett mellansteg
som vi inte har i dag.

Våld i nära relationer och klimatmål

Två motioner lämnades in. Den första hade rubriken ”Sänk
tröskeln för anmälan om våld i hemmen och närarelationer”. De undertecknande
(Tanja Ljungqvist, Henrik Wickström och Marie Bergman-Auvinen som första) vill
att man utvecklar ett gemensamt system för anmälan om våldet i hemmen och i
närarelationer i samband med besök på HVC, barn- och mödrarådgivningen,
skolhälsovården och andra sociala instanser. Vidare vill man att man integrerar
anmälningssystemet som en naturlig del i det dagliga arbetet.

I den andra motionen med Henrik Wickström som första
undertecknare vill man att kommunen i snabb takt ansöker om statsunderstöd för
klimatarbete och att fullmäktige i samband med sitt följande möte får ett svar
hur man agerat i ärendet. Målsättningen är att kommunen under nästa år inleder
arbetet med utarbetandet av en tvärsektoriell vägkarta /strategi för att minska
utsläppen.

Motionerna överfördes till kommunstyrelsen för behandling.