Fortsätt till innehållet

Ingå gör ett rekordresultat 2020

Enligt situationen vecka 5 beräknas kommunens bokslut 2020 ha
ett överskott på ca 3,3 miljoner €. Överskottet är 2,6 miljoner € större än
budgeterat. Det goda resultatet för verksamhetsåret beror till största delen på
de tillägg i form av statsandelar som kommunen erhållit, högre skatteintäkter samt
återbäringar för socialservicen och specialsjukvården.

– Vi är självfallet otroligt nöjda med det goda resultatet.
Men det goda resultatet till trots, är den ekonomiska situationen krävande för
kommunerna. Statens stöd till kommunerna kommer att minska och i synnerhet
ovissheten om hur finansieringen av den offentliga sektorn ser ut under de
kommande åren är mycket stor, säger ekonomichef Charlotta Lindvall.

Kommundirektör Robert Nyman säger att Ingås goda resultat
hjälper kommunen att fortsätta det utvecklingsarbete man jobbat så hårt med under
det senaste året.

– En orsak till det goda resultatet är intäkter från tomtförsäljningar,
vilket tyder på att intresset för att bygga i Ingå håller på att växa. Kommunen
står inför omfattande investeringar de kommande åren  med satsningar på bl.a. ny skola och
infrastruktur för nya bostadsområden. Mot denna bakgrund förväntar vi oss att vårt
arbete kommer att resultera i att den negativa befolkningstrenden vänder fr.o.m.
2023, säger Nyman.

En närmare analys av budgetutfallet per ansvarsområde ingår
i verksamhetsberättelsen som behandlas i nämnderna och styrelsen i februari
respektive mars. Situationen har varit väldigt osäker under hela år 2020. De prognoser
om ekonomin som kommunen fått av olika instanser, har varierat mycket på grund
av det osäkra läget med den pågående epidemin. Detta läge förväntas fortsätta
under de kommande åren, varför det är av yttersta vikt att kommunen bedriver en
ansvarsfull ekonomisk styrning även framöver.

Skatteintäkterna 2020 överskred det budgeterade med 0,5
miljoner och uppgick totalt till 26,8 miljoner €. Statsandelarna uppgick till 9,2
miljoner €. Under året har det, p.g.a. den instabila ekonomiska situationen,
gjorts flera tilläggsbudgeter som ökat kommunernas statsandelar. Ingå kommun
har sammanlagt fått ca 1,7 miljoner € i coronatillägg i samband med
statsandelarna.

I slutet av året uppgick kommunens lånebörda uppgick till
13,4 miljoner € vilket är en minskning med 2,1 miljoner € jämfört med året
innan. Lånebördan per capita ligger nu nere på 2 495 €/person.

Kommunen har under året investerat för 3,7 miljoner €. De
största enskilda investeringarna var byggandet av infrastruktur på det nya företagsområdet
Ingåport, grundrenoveringen av Wilhelmsdal och förflyttningen av sjösättningsrampen
i hamnen. Avskrivningarna är gjorda enligt plan och uppgår till 1,6 miljoner €.