Fortsätt till innehållet

Förslaget till detaljplaneändringen Joddböle IV är framlagt

Planområdet
Joddböle IV ligger främst på området som ägs av Rudus Oy vid Hamnvägen i Ingå.
Syftet med projektet är att ändra den år 2009 godkända detaljplanen för Joddböle.
Målsättningen är att i helhet reservera området för industri- och
lagerbyggnader. 

Företagsverksamhet som placeras på området kan antingen vara
verksamheter som stöder sig till hamnen eller annan verksamhet som kräver
utrymme. Utöver produktionsindustri kan på området exempelvis placeras tjänster
inom återvinnings- och logistikbranschen.

Planutkastet
var framlagt i slutet av år 2019. Projektet har nu framskridit till
förslagsskedet.

Kommunstyrelsen
beslutade 15.3.2021 att lägga fram planförslaget enligt byggnads- och
miljönämndens förslag. I enlighet med beslutet kommer detaljplanen att
godkännas i etapper. Efter framläggningen bereds i det första skedet den
östra delen av planen för godkännande. Planens västra del väntar på att
detaljplaneändringarna Joddböle II och Joddböle III som avgränsar till det här
området framskrider. På detta sätt förbättrar man kommunens möjligheter att
samordna markägarnas olika målsättningar, så som känsligare datacentral- och
solenergiverksamheter med brytning.

Efter att
planutkastet var framlagt år 2019 har det gjorts betydande ändringar i
planlösningen. Höjdnivån på det kommande tomtområdet i den del som nu i första
skedet läggs fram för godkännande har höjts, för att anpassa den till
närliggande områden och Hamnvägen. Den justerade höjdnivån bidrar också till
att förbyggandet, dvs. brytningsverksamheten, kan utföras inom rimlig tid.
Förbyggandet av tomtområdet på planens västra del som ligger på Grävlingsberget
kommer däremot att förutsätta långvarig brytningsverksamhet.

Utlåtanden
och anmärkningar om planförslaget ska skickas senast 3.5.2021 till adressen plan@inga.fi. Utlåtanden och anmärkningar kan
ges för hela den framlagda planen.
 

Det har
lämnats in en ansökan om tillstånd för täktverksamhet för planområdets östra
del. Tillståndsansökan har varit framlagd och på remiss vid årsskiftet
2019-2020. Ansökan behandlas i byggnads- och miljönämnden och det informeras
separat om den. I samband med tillståndet behandlas behövliga skyddsåtgärder,
så som buller- och dammbekämpningsåtgärder.