Fortsätt till innehållet

Tre överklaganden om fastlandsplanen

Kommunfullmäktige
godkände generalplanen för fastlandsområdet 15.2.2021. Det lämnades in tre
besvär om planen. Av dessa är två av privatpersoner och den tredje av Nylands
NTM-central. Besvären behandlas i Helsingfors förvaltningsdomstol och det är
möjligt att besvära sig över förvaltningsdomstolens beslut till högsta
förvaltningsdomstolen. 

Efter att
kommunfullmäktige hade godkänt planen upptäcktes det sakfel i plankartan. Innan
besvären besvaras ska sakfelen korrigeras. Byggnads- och miljönämnden godkände
korrigeringarna av sakfelen 20.4 och kommunstyrelsen 26.4. Kommunfullmäktige
beslutar om korrigeringarna 3.5. 

Efter att
kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft börjar tiden för ändringssökande
löpa på nytt. De som lämnat in besvär behöver inte skicka sina
besvärsskrivelser på nytt, utan de överförs automatiskt till behandlingen av
det nya beslutet.


generalplanens område gäller inget byggförbud. Behandlingen av bygglov samt vid
behov avgöranden som gäller planeringsbehov fortsätter precis som tidigare
utgående från den gällande generalplanen. De utarbetade dimensioneringskartorna
tillämpas i bygglovsavgöranden.