Fortsätt till innehållet

Sammandrag av styrelsens beslut

Det hölls ett rätt långt styrelsemöte i måndags, mötet
slutade strax före kl. 21. Här följer en redogörelse över några av besluten.

Det som tog mest tid var en redogörelse över
SOTE-förberedelserna och en presentation av tjänstemännen om vad som kommer
påverka nästa års budget. Detta kommer att behandlas i juni igen och
investeringarna separat på sista mötet i juni.

Direktiv för utarbetande av budget 2022 och
ekonomiplan 2022-2024

På mötet presenterades prognoserna som man fått om
statsandelar och skatteintäkter. Det finns stora skillnader i prognoserna
mellan finansministeriet och kommunförbundet vilket försvårar budgetarbetet.

Under styrelsemötet redogjorde sektorcheferna för sina respektive
sektorers kostnader. Bl.a. kommer Apotti att innebära en stor kostnad framöver.

Kommunen har också en stor investeringsbörda på kommande. Där
måste göras prioriteringar.

Uppdaterande av anvisningar för distansarbete

Distansarbete kommer att utföras i större grad än före
pandemin, även om man säkert jobbar mer på plats än just nu. Därför behövs
vissa spelregler att följa. Utgångspunkten för de uppdaterade anvisningarna är
att uppgiftsbeskrivningen fastställer möjligheten att göra distansarbete och
att distansarbetet ska stöda utförandet av arbetet. Man kommer överens om
distansarbetet separat med varje anställd genom ett skriftligt avtal.

Planläggningsöversikt 2021

Planläggningsöversikten handlar om hur man ska prioritera
projekt. En utmaning är att det fortfarande finns jobb med fastlandsplanen.
Ingåports fortsättning är viktigt eftersom inga företagstomter finns just nu. För
Betesvägen-Bollstavägen förbereds för höghusbyggande och vid Westerberg för
småhus och radhus.

Medborgarinstitutets verksamhetsavgifter under undantagsperioden

Under våren
har sju kurser hållits på distans. Kurserna har varit olika långa, en del har
mindre antal undervisningsveckor än planerat och en del mindre antal
undervisningstimmar än planerat. Därför bör kursavgiften anpassas enligt faktiska
antal undervisningsveckor och undervisningstimmar för distanskursernas del.

Pris/vecka
enligt kursplanen 13 veckor:

2 h/vecka =
3 €/ vecka

1 h/vecka =
2 €/ vecka

Utgående
ifrån detta anpassas kursavgiften till rimlig storlek, ~2,50-1,50 €/vecka.

Höjda kursavgifter inom medborgarinstitutet inför
2021-2022

Enligt budgetförslaget ska medborgarinstitutets kursavgifter
höjas inför läsåret 2021-2022.

Kursavgifterna beräknas på antalet undervisningstimmar, ju
fler undervisningstimmar i veckan desto högre avgift.

Kommunstyrelsen beslutade att medborgarinstitutets
kursavgifter höjs enligt följande:

Från 35 till 38, från 40 till 44, från 45 till 50 samt från
50 till 55. Rabattpriserna höjs från 25 till 27 euro. Specialkurser kan ha
annan prissättning och rabatterade priser gäller inte för specialkurser.

Bildkonstskolan bibehåller nuvarande kursavgifter.

Förvaltnings- och hyresavtal 2019 – 2020, Ab Ingå
Båthamnar

Kommunstyrelsen beslutade att hyresavtalet mellan kommunen
och Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venestamat Oy fortsätter tills den planerade
aktieemissionen genomförs.

Organisationsförändring inom samhällstekniska sektorn
och centralförvaltningen

Kommunstyrelsen beslutade
att beredningen ska fortsatta i enlighet med en modell där den operativa
verksamheten delas i enlighet med den politiska strukturen upp i två sektorer,
en teknisk sektor och en byggnads- och miljösektor. Planläggningschefen utses
till sektorchef för BYM förvaltningen och en kommuningenjör rekryteras för att
leda den tekniska sektorn. 

Kommuningenjören ska förutom
att besitta ett starkt förvaltningskunnande även kunna bidra till att stärka
kommunens kunnande med upphandlingar samt helhetshanteringen av större projekt.
Kommundirektören får i uppdrag att tillsammans med personalchefen förankra
arbetet hos personalen.

Samhällstekniska organisationen behandlas nästa gång i
styrelsen om två veckor.