Fortsätt till innehållet

Styrelsebeslut 8.6

Kommunstyrelsen möttes i måndags 8.6. Här följer ett sammandrag av
styrelsens beslut.

Direktiv för utarbetande av budget 2022 och
ekonomiplan 2022-2024

Tidtabeller och direktiv gavs i ganska samma stil som tidigare.
I budgetramarna har man utgått från detta års budget och beaktat de uppgifter
man fått från sektorerna. Man har också beaktat preliminära uppgifter från HUS
och följderna av tekniska sektorns nya organisation.

Beträffande tidtabellen konstaterade man att man kollar
läget på nytt i augusti då man fått nya skatteprognoser. Som det ser ut nu kan
man göra upp en budget i balans.

Organisationsförändring inom samhällstekniska sektorn
och centralförvaltningen

Organisationsförändringen inom samhällstekniska remitterades
för att det ska göras preciseringar bl.a. beträffande ansvaret hos ledande
tjänsteinnehavare i stora projekt.

Servicestrategi för äldreomsorgen

Styrelsen beslutade bevilja planeringsanslag på 40 000
€ för Campus Lönneberga. Målet är att minska behovet av anstaltsvård och
effektiverat serviceboende. Bakgrunden ör att över 75-åringarna kommer bli fler
och fler de kommande åren.

Byggandet av
Stormossens jordavstjälpningsplats

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att
60 000 € överförs från Lättrafikprojekt till byggandet av Stormossens jordavstjälpningsplats.

Mark- och bostadspolitiska programmet

Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Vi närmar oss ett
läge där vi inte har egna tomter till salu. Utbyggnaden av Westerberg är
viktigt men kräver detaljplaneändringar.

Planering av brandstationen

Kommunstyrelsen beslutade att planeringen av brandstationen fortsätter så
att man väljer det av kommunen ägda området på västra sidan av Täktervägen söder
om stamväg 51 som placeringsplats.

För att påskynda tidtabellen, kan man ansöka om undantagstillstånd för
byggandet i det skedet som plan- och byggnadsplaneringen har framskridit
tillräckligt långt med tanke på tillståndsbedömningen.

Ingå Båthamnar Ab:s
aktieemission

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att
fullmäktige, i enlighet med Ingå båthamnar AB:s styrelses beslut, att en
aktieemission ska genomföras i årsskiftet 22-23. I praktiken säljer man  två tredjedelar av bolaget. Kapitalet används
för att bygga nya bryggor, förnya bryggor och muddra för 300 nya båtplatser.