Fortsätt till innehållet

Ansökan om bidrag för underhåll av enskild väg 2021

Ansökningsblanketterna
för kommunalt underhållsbidrag för enskilda vägar finns bifogade. 

Ansökningsblankett för kommunalt underhållsbidrag

Ansökan för
underhållsbidrag ska lämnas in senast 24.9.2021.

Till
ansökan ska bifogas granskat protokoll för årsmötet 2021, resultat- och
balansräkning, vägenhetslängd samt revisionsberättelse eller motsvarande
redovisning i samband med årsmötesprotokollet. 

Kom ihåg
att väglaget ska sköta om sina lagstadgade uppgifter:

Försenade
ansökningar beaktas inte. 

Blanketten ska
undertecknas och skickas till kommunen.

Blanketten
med bilagorna kan också skickas per e-post till adressen tekniska@inga.fi

Vägunderhåll

För
underlättandet av trafiken för utryckningsfordon, hemvårdens bilar,
skolskjutsar osv. ska vägunderhållet beträffande snöplogning, sandning,
väghyvling osv. skötas på ett ändamålsenligt sätt.

Trafikmärken
och vägskyltar ska vara synliga och stå rakt.

Skymmande
buskage på vägslänterna ska röjas. 

Tekniska nämnden