Fortsätt till innehållet

Ändringar på kommande inom slamtransporterna under de närmaste åren – entreprenörerna involveras i planeringen

Rosk’n Roll
har börjat planera för hur avfallsslamtransporterna ska organiseras på
glesbygden. Nylands avfallsnämnd har fattat beslut om att tömningen av
sedimenteringsbrunnar och slutna avloppsbrunnar inom loppet av 3–5 år
organiseras som en kommunal service i 12 kommuner i östra och västra Nyland.
Regionens kommuner har överlåtit avfallsservicen och medföljande operativa
uppgifter på det samägda avfallsbolaget Rosk’n Roll att sköta.

– Planeringen
har påbörjats. Den förhållandevis långa övergångsperioden gör det möjligt att
flytta över uppgifterna grundligt och under ordnade former, säger Rosk’n Rolls
verkställande direktör Vesa Heikkonen.

Enkelt
för kunden

För
fastighetsägarna är tömningen av sedimenteringsbrunnar och slutna
avloppsbrunnar också i fortsättningen en mycket enkel och okomplicerad service.
Brunnstömningen och slamtransporten kan beställas från Rosk’n Roll när det
behövs. Alternativt kan man komma överens med Rosk’n Roll om att slambrunnarna
töms med vissa intervall. I det fallet får kunden en förhandsanmälan om att
slambilen snart kommer på besök, och behöver inte själv komma ihåg när det är
aktuellt med tömning.

Minimikravet
för hur ofta brunnarna måste tömmas är definierat i regionens avfallsföreskrifter.
Det är fallet också i
fortsättningen.

– Ifall kunden av
någon orsak glömmer att boka tömning inom utsatt tid, så tar vi kontakt. Vi dyker naturligtvis aldrig upp vid
en fastighet utan att meddela om det i förväg, säger service- och
utvecklingsdirektör Marko Printz.

– Vi är väl
medvetna om att det är en väldigt annorlunda service att transportera
avfallsslam jämfört med att transportera bland- och nyttoavfall. Därför bygger
vi för det här ändamålet även upp en jour som erbjuder service dygnet runt.

Informationen
om kundernas brunnar kontrolleras och kompletteras i samband med kundens första
slamtransportbeställning. Samtidigt säkerställs brunnarnas exakta position,
förbindelserna och andra faktorer som bidrar till att tömningen sker smidigt.

– Det behövs
olika slags redskapsbilar för olika fastigheter. Det här beaktar vi i samband
med att vi konkurrensutsätter transporterna. Om man också tidigare kommit fram
till en fastighet, så kommer man fram också i fortsättningen, konstaterar
Printz.

– På flera
håll i Finland har slamtransporterna redan i många år organiserats enligt den
här modellen. I planeringen drar vi nytta av den långa erfarenhet som våra
kolleger, alltså andra kommunägda avfallsservicebolag, har samlat på sig,
tillägger Vesa Heikkonen.

Transporterna
konkurrensutsätts

Rosk’n Roll
har ingen egen fordonspark, utan upphandlar samtliga slamtransporter offentligt
enligt ett roterande system, som innebär att nya ackord erbjuds kontinuerligt.
Avtalsområdena dimensioneras så att även lokala företag har möjlighet att delta
i upphandlingen. I vanliga fall är de kommunala transportentreprenaderna bundna
vid långa avtal, vilket ger entreprenörerna möjlighet att investera i
transportmateriel.

– Vår
bedömning är att transportentreprenörerna får fler uppdrag när alla de
fastigheter, som enligt föreskrifterna omfattas av slamuppsamlingskravet, nu
fås med, understryker Heikkonen.

– Det är
möjligt också för mindre företag att bli valda, och till exempel kommer olika
korporationer och underleverantörer att tillåtas i upphandlingen. Det räcker
att företaget har den utrustning och det kunnande som krävs, och att
företagaren gör det här yrkesmässigt, det vill säga finns i avfallsregistret
och har mött övriga lagstadgade krav, säger Marko Printz.

I det här
skedet behöver varken fastighetsägarna eller regionens slamtransportföretagare
göra någonting. 

– Nästa år tar Rosk’n Roll kontakt med alla kända entreprenörer
i regionen. Vi vill diskutera med dem och höra deras synpunkter som en del av
servicens planering, innan den egentliga anbudstävlan öppnas.

Det första
upphandlingarna planeras till år 2023, och år 2024 torde de första
avfallsslamtransporterna köras i Rosk’n Rolls regi. Rosk’n Roll informerar
kunderna om de praktiska arrangemangen i den takt som regionerna och kommunerna
ansluts till det nya systemet.