Fortsätt till innehållet

Kommunfullmäktige beslutade om tilläggsanslag

Kommunfullmäktige
sammanträdde i måndags i Merituulen koulu. På agendan fanns bl.a.
budgetändringar och personval. Kvällen avslutades med strategiarbete.

Kommunfullmäktige
godkände den 21.6.2021 en organisationsförändring inom samhällstekniska sektorn
och centralförvaltningen.

Kommunfullmäktige
beslutade att den samhällstekniska sektorn delas i enlighet med den politiska
strukturen upp i den tekniska sektorn och en sektor för bygg- och miljö. Förvaltningsstadgan
uppdaterades och trädde i kraft den 1.8.2021. Tjänsten som samhällsteknisk direktör
drogs in och en tjänst som kommuningenjör inrättades.

Gällande
organisationsförändringen fastställde kommunstyrelsen 14.6.2021
uppgiftsbeskrivningarna för planläggningschefen och kommuningenjören. Planläggningschefen
är en del av byggnads- och miljönämndens förvaltning medan kommuningenjören fungerar
som sektorchef för tekniska sektorn.

Kommunstyrelsen
beslutade även att inrätta en befattning som logistiker inom centralförvaltningen
och en deltidsbefattning (60%) som förvaltningsassistent vid byggnads- och
miljösektorn.

Enligt den
uppdaterade förvaltningsstadgans har kommunstyrelsen utöver de uppgifter som i
kommunallagen påförts kommunstyrelsen även i uppdrag att bl.a. ansvara för
mobilitetstjänsterna. Kommunstyrelsen besluter om ärenden som hänför sig till
mobilitetstjänster när upphandlingens värde överstiger 50 000 € samt för alla
ärenden som berör kollektivtrafik.

Från och
med 1.8.2021 öppnas ett nytt ansvarsområde för mobilitetstjänster under
kommunstyrelsen. Ett anslag på -80 000 € överförs från tekniska sektorns kollektivtrafik
och transporter till kommunstyrelsens mobilitetstjänster.

Kommunen
rekryterar en kommuningenjör som beräknas kunna börja i kommunens tjänst i
december. Under rekryteringstiden fungerar planläggningschefen som tf.
kommuningenjör. Det finns inte behov för anslagsöverföring mellan
ansvarsområdet för planläggning och tekniska nämndens förvaltning gällande
budgetår 2021.

Pengar överförs till bildningen

I samband med uppgörandet av bildnings- och välfärdsnämndens
delårsrapport 1-6/2021 har det framkommit att det för sektorn beviljade
budgetanslaget inte räcker till för hela året.

Pandemin har påverkat verksamheterna och ekonomin inom alla
tre ansvarsområden, så nämnden ansöker om tilläggsanslag. De största
överskridningarna har skett inom personalkostnaderna och
sysselsättningsersättningarna. Därtill utfaller avgiftsintäkterna som mindre än
budgeterat eftersom man inte kunna ordna verksamhet planenligt.

Därför föreslår kommunfullmäktige att kommunens budgeterade
kommunalskatteintäkter ökas med 202 000 € till 22 579 000 € för att täcka de av
bildnings- och välfärdsnämnden anhållna tilläggsanslagen. Nettoeffekten av
budgetändringen är således 0 €.