Fortsätt till innehållet

Styrelsen diskuterade budget, köp av tomt och jämställdhet

Kommunstyrelsen
sammanträdde förra veckan (25.10) med en rejäl agenda med bland annat budgetförslag
och tomtaffärer. Här följer ett sammandrag av en del av besluten.

Nylandsplanen 2050

Förvaltningsdomstolen
har den 24.9.2021 förkastat delar av Nylandsplanen 2050.

I och med
detta beslut förblev tidigare upphävda beteckningar för Natura 2000-områden och
beteckningar för naturskyddsområden i tidigare landskapsplaner i kraft. 

För Ingås
del innebär förvaltningsdomstolens beslut att naturskyddsområden, där
naturvärdena enligt den preciseringsinventering som gjordes år 2020 har
försvagats eller ur naturskyddsperspektivet är små, fortsättningsvis är i
kraft. Dessa områden uppgår till knappa 200 ha.

På grund av
det ovannämnda är det motiverat att kommunen söker ändring i det ovan nämnda
beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen.

Man trodde
också att förvaltningsdomstolens beslut skulle ha konsekvenser för utvecklandet
av Ingåport, vilket visade sig att inte var fallet.

Därför ändrades
förslaget vid mötet så att styrelsen beslutade att ansöka om besvärstillstånd
hos högsta förvaltningsdomstolen samt att överklaga Helsingfors
förvaltningsdomstols beslut till den del som det berör förkastandet av beteckningarna
för naturskyddsområdena i etapplandskapsplan 4 och förkastandet av
beteckningarna för Natura 2000-områdena i etapplandskapsplan 4. Det ändrade
förslaget godkändes.

Mikko Heini föreslog att kommunen inte ansöker om
besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen. Förslaget vann inte
understöd och förföll.

Budget 2022

Kommunstyrelsen behandlade förslaget till budget 2022 och
ekonomiplan 2022-2024. Ärendet remitterades för fortsatt beredning och
behandlas igen i styrelsen den 8.11.

Budgeten visar ett överskott på 617 460 € trots en stor
investeringsbörda. Planeperiodens totala investeringsbehov uppgår till 30,4
miljoner €, vilket kommer att påverka kommunens avskrivningar och lånebörda.
Avskrivningarna ökar och uppgår till ca 3,5 miljoner € år 2024. De beräknade
avskrivningarna för år 2022 är ca 1,8 miljoner € så de ökar kraftigt under de
kommande åren.

Fullmäktigemotion: ”En
öppen kommun för alla”

Till
kommunfullmäktige har lämnats in en motion undertecknad av nitton fullmäktigeledamöter
och med Elina Ahde som första undertecknare. Under rubriken ”En öppen kommun för alla” vill de undertecknade, att Ingå kommun:

– inleder
utan dröjsmål uppdatering av planen för jämställdhet och likabehandling

– publicerar
den nya planen på kommunens Internet-sidor och

– synliggör
planen och arbetet för likabehandling genom att aktivt informera om dem.
Kommunen kunde till exempel flagga eller belysa med regnbågens färger samtidigt
som det ordnas Pride-evenemang i grannkommunerna eller vid annat passligt
sammanhang.  Flaggningen är en symbol för
att kommunen vill främja de mänskliga rättigheterna och likabehandling.

Kommunstyrelsen
föreslår för kommunfullmäktige som svar på fullmäktigemotionen att kommunen gör
upp en plan för likabehandling under 2022 som behandlas i kommunfullmäktige
senast i september 2022. Under år 2022 uppdateras också arbetarskyddets
verksamhetsprogram som behandlas i kommunstyrelsen senast i september 2022.

Köp av tomt

Församlingen äger en tomt för flervåningsbostadshus som ligger längs
Bollstavägen mellan den planerade Armfeltsvägen och Tallgränden. På tomten
finns för tillfället församlingens år 1961 byggda ungdomsgård samt en
bostadsbyggnad som byggts kring år 1949. Tomten är ca 6440 m2 och byggrätten är
ca 3 540 m2 våningsyta. Det maximala våningstalet är fyra och den högsta
våningen får vara högst hälften av den största våningens yta.

Församlingen har vid ett möte 18.10.2021 preliminärt anmält sitt intresse
om att förhandla om försäljningen av tomten eller det outbrutna området till
kommunen. Församlingen önskar att kommunen skulle ge ett preliminärt förslag om
villkoren för affären och om kommunens planer för byggandet av tomten som grund
för diskussionerna vid kyrkorådets möte 28.10.

Tomten har i detaljplanen reserverats för bostadsbyggande. Eftersom tomten
ligger längs Bollstavägen kan man genom en detaljplaneändring utreda
möjligheten att ändra användningsändamålet exempelvis delvis för social- och
hälsovårdstjänster och delvis för boende.

Kommunstyrelsen beslutade att befullmäktiga kommundirektören att förhandla
om köpandet av tomten med följande begränsningar:

– Prisnivån ska motsvara marknadspriset, dvs. iaktta prisnivån i de
värderingar som gjorts på centrumområdet.

– Markaffären som förhandlingarna ska handla om kan antingen gälla hela
den detaljplansenliga tomten eller ett outbrutet område av den.

– Om man når en slutsats som båda parterna är nöjda med, tas ärendet på
nytt till behandling i kommunstyrelsen för beslut om slutligt köp.

Parkplanen

Parkplanen för strandområdena i centrum  har varit framlagd 28.6.2021 – 9.9.2021.
Planen berör utöver de områden som kommunen äger också det av församlingen ägda
parkområdet bredvid kyrkan. Planen finns på kommunens webbplats
https://www.inga.fi/sv/service/tekniska_tjanster/parker_och_allmanna_omraden/parkplan_for_strandomraden_i_centrum

Det lämnades in 19 utlåtanden och åsikter om planen.

Det framfördes i allmänhet tack över att det uppgörs en plan
och särskilt gång- och cykellederna uppskattades. Däremot kritiserades det att
skötselplanen för naturområdena fattades. Kyrkans formpark var inte omtyckt,
men för övrigt ansågs det vara bra att området utvecklas.

År 2022 skulle de viktigaste åtgärderna vara byggandet av gång-
och cykelförbindelser samt att snygga upp Lilludden och åstranden enligt
skötselplanens anvisningar, bland annat genom att avlägsna invasiva främmande
arter. Möjligheterna att få statlig finansiering utreds.

Lilluddens deponeringsområde kan byggas för
rekreationsändamål efter att massorna torkat, dvs. tidigast år 2023.

Skötselplanen färdigställs så att den behandlas vid nämndens
möte i november.

Tekniska nämnden kommer att utarbeta en preciserad plan, i
vilken responsen i mån av möjlighet beaktas. Ärendet antecknades för kännedom.

Vattenförsörjningen i Degerby

Byggandet av överföringslinjen mellan Degerby och Störsvik
förutsätter en lösning gällande den framtida vattentjänsteaktören. Enligt
kommunen borde det på området finnas en verksam aktör och en avtalspartner, så
kommunen har förhandlat med den nuvarande hushållsvattenleverantören Degerby
vattenandelslag och med Östra Ingå vattenandelslag om att förena verksamheterna
och krafterna.

Förhandlingarna om en sammanslutning framskrider långsamt.
Det nuvarande vattenandelslagets medlemmar har betalat en anslutningsavgift och
en del av medlemmarna anser att det är oskäligt att man blir tvungen att betala
en ny anslutningsavgift.

Kommunstyrelsen beslutar därför att kommunen erbjuder andelslaget
en lösning där kommunen löser in det nuvarande vattentaget och infrastrukturen
genom att överlåta betalningsförbindelser till de nuvarande medlemmarna i
andelslaget för de kostnader som de nya vattenanslutningarna medför. Innan
avtalet ingås ska eventuella skattepåföljder som detta medför för kommunen
utredas. Andelslaget ombeds ge ett bindande svar till kommunens förslag senast
31.1.2022. Förslaget godkändes.