Fortsätt till innehållet

Ingå kommun budgeterar för överskott på knappt 600 000 euro – vågar satsa på utveckling

Trots många stora investeringar och en pandemi som präglat
verksamheten kan Ingå kommun budgetera för ett överskott på 577 460 euro
år 2022. Under de kommande åren ligger fokus på kommunutveckling.
 

– Till skillnad från många andra kommuner har vi det rätt
bra. Siffrorna för statsandelar och skatteintäktsprognoser har haft en tendens
att vara  positiva överraskningar för
oss. Vi går fortsättningsvis i rätt riktning men man kan inte räkna med att det
automatiskt fortsätter på samma sätt i framtiden, säger kommundirektör Robert
Nyman. 

Många goda år har gjort att det finns ett kumulativt
överskott i kommunen – en buffert för dåliga år. Den ligger nu på 8 miljoner
euro och efter planeåren på knappt 11,2 miljoner euro. 

– Den enda riktigt stora utmaningen beträffande ekonomin är
de pågående och kommande investeringarna som är stora för en kommun i vår
storlek. Vi åtgärdar en investeringsskuld som uppkommit. Det medför att
lånebördan per capita och avskrivningarna kommer att fördubblas under de
kommande fyra åren. Lånebördan beräknas stiga till över 5 000 euro per
invånare. Nivån är ändå hanterbar och vi kommer att ha möjlighet att hyra ut en
del av fastigheterna till välfärdsområdet, säger Nyman. 

Stora investeringar

Kommunens investeringsbehov är stort. Planperiodens totala
investeringsbehov uppgår till 30,4 miljoner euro. Till de största
investeringarna 2022 hör infrastrukturen i Ingåstrand (1,2 miljoner euro),
Kyrkfjärdens skolas nybygge (5,4 miljoner euro), Fiskehamnsvägen (800 000
euro) och stomnätverket Degerby-Störsvik (800 000 euro).

– De osäkra
och varierande skatte- och statsandelsprognoserna som kommunerna har att tillgå
gällande planeåren, gör det utmanande att planera för de kommande åren.
Samtidigt som investeringsbehovet är stort så minskar kommunens inkomstbas
betydligt från och med år 2023, säger ekonomichef Charlotta Lindvall. 

Tyngdpunkt: Hållbar utveckling

Tyngdpunktsområdena i budgetförslaget är bland annat
bostadspolitiken och markanvändningen. Kommunen skaffar råmark och planlägger
nya bostadsområden för olika boendeformer, inklusive hyresbostäder. Kommunen
vill vara en aktiv partner till företagen på Joddböleområdet. År 2022 jobbar
man vidare med detaljplanen Ingåport II, vilken skulle möjliggöra en betydande
mängd företagstomter på södra sidan av stamväg 51. 

Satsningarna på en omfattande och fungerande kollektivtrafik
både i kommunen och utanför fortsätter, bland annat genom att man anställer en
logistiker på heltid. 

– Vi
stärker också resurserna inom grundtryggheten. Bland annat anställs ytterligare
en psyksjukskötare för att bemöta det behov som finns på grund av pandemin.
Därtill stärker vi vår välfärdssektor. Vi har reserverat anslag för att
anställa en person till inom välfärdssektorn from 1.8.2022, säger
stadsstyrelsens ordförande Henrik Wickström. 

Som
en röd tråd genom budgetförslaget löper klimatarbetet som sig bör i en
HINKU-kommun.


Det finns förmodligen fler formuleringar än någonsin om främjandet av
klimatarbetet. Vi ska bland annat göra upp en vägkarta för hur vi kan uppnå
våra klimatmål, säger Wickström.  

Nyckeltal

Skattesats: 20,75

Skatteinkomster: 28,9 milj. €

Statsandelar: 8,2 milj €

Verksamhetsintäkter: 10,8 milj. €

Verksamhetsutgifter: -45,6 milj €

Årsbidrag: 2,4 milj €

Resultat: 577 460 €

Lån/invånare: 5 421 €

 

Tilläggsuppgifter

Kommundirektör Robert Nyman +358 40 149 3762 robert.nyman@inga.fi

Ekonomichef Charlotta Lindvall +358 50 324 4141 charlotta.lindvall@inga.fi

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström +358 44 555
3885 henrik.wickstrom@inga.fi