Fortsätt till innehållet

Två motioner om psykisk ohälsa bland unga lämnades in till fullmäktige i måndags

Beslutsfattare i Ingå är oroliga över psykisk ohälsa, i synnerhet bland unga, och tillgången till dessa tjänster. Två motioner om psykisk ohälsa bland unga lämnades in till fullmäktige i måndags.  

Den ena motionen har Henrik Wickström och Patricia Grönholm som första undertecknare. Rubriken är ”Lågtröskeltjänster för unga
inom mentalvårdstjänster”.

Undertecknarna konstaterar att psykisk
ohälsa är ett växande problem som blivit värre under coronaepidemin.
Situationen är allvarlig inom alla alla åldersgrupper – från unga till
seniorer.

Ingå
har planer på att anställa ytterligare en psyksjukskötare vilket undertecknarna upplever som
en bra åtgärd. Men undertecknarna vill att man erbjuder hjälp vid ett tillräckligt tidigt skede. Det vore speciellt viktigt att unga hade enkla tjänster att tillgå.

Därför vill undertecknarna att  

– Kommunen utreder möjligheten att erbjuda lågtröskeltjänster inom mentaltjänsterna på
ställen där unga rör sig (t.ex. Unccan).

-Kommunen på sina hemsidor, via skolor och på sociala medierna aktivt synliggör var
unga kan få diskussionshjälp för utmaningar med psykisk ohälsa.

Fullmäktigemotion:
Kontaktuppgifterna till Ingås lågtröskeltjänster ska göras lättare tillgängliga

I en motion med Rasmus Sulonen och Timo Kallio som första undertecknare vill att man att kommunens lågtröskeltjänster, till exempel uppsökande ungdomsarbete, dagverksamhet
för äldre, familjecaféer
för barnfamiljer och den
psykiatriska sjukskötarens mottagning synliggörs bättre. 

Detta kunde göras exempelvis genom att 

– skapa ett dokument med kontaktuppgifterna till de lågtröskeltjänster som finns
till förfogande 

– skapa en länk på
kommunens webbplats till de lågtröskeltjänster som finns och
deras kontaktuppgifter. 

– informera kommuninvånarna om detta och detta även så att informationen når dem som inte använder internet.

– uppföra en informationstavla i centrum med denna information. 

Budget godkändes

Under mötet behandlades även budgeten för 2022 och ekonomiplanen för 2022-2024. Förslaget godkändes med följande tillägg av Henrik Wickström och Marie Bergman-Auvinen:

”Grundtrygghetsnämnden utvärderar i samband med
dispositionsplanen tidpunkten för ibruktagandet av patientdatasystemet Apotti
med hänsyn till beredningssituationen gällande Västra Nylands välfärdsområde.
Grundtrygghetsnämnden utreder om det finns skäl att göra tillfälliga
uppdateringar i patientdatasystemet innan Apotti tas i bruk.”