Fortsätt till innehållet

Fullmäktige gav grönt ljus för fortsatt planering av Bergvalla

Kommunfullmäktige höll sitt sista möte för året i måndags,
på grund av pandemiläget på distans. På mötet behandlades bland annat
fastighetsprogrammet och hotellverksamheten på Bergvallaområdet.

I fastighetsprogrammet prioriteras fastigheterna enligt
användningsändamål och -grad samt skick i programmet (s.k.
fastighetsportföljer). Den framtida skötseln och reparationerna baseras på
fastighetsprogrammet. Kristian
Westerholm föreslog att man tar bort användningsändamålet för fastigheten
Fagerstrand från programmet. Fagerstrand är den fastighet invid Ingåstrand som
kommunen nyligen skaffade och som man konstaterat inte lämpar sig för
ungdomsverksamhetens behov. Westerholms förslag godkändes enhälligt.

De grönas
Mikko Heini ansåg att fastighetsprogrammet borde utvecklas i framtiden
så att det skulle omfatta också exempelvis miljömål och underhållsmål.

Samlingspartiets Juha Kainulainen påpekade att man  borde lyfta fram till exempel synergieffekter
vid renoveringar.

Krafterna bakom hotellet The Barö som etablerade sig i
Bergvalla i somras önskar köpa cirka 6 hektar tilläggsmark för att kunna utvidga
verksamheten med bland annat ett tjugotal nya inkvarteringsbyggnader och en
huvudbyggnad på 500 kvadratmeter, totalt cirka 3 000 kvadratmeter
våningsyta. Dessutom önskar man en ändring i gällande stranddetaljplan som
skulle ge mer byggrätt på nuvarande tomt. 

SFP:s Kaj Karlstedt föreslog att ärendet remitteras, bland
annat eftersom man borde höra de lokala invånarna innan man går vidare med
processen. Förslaget fick inte understöd. Styrelsen beslutade därför att uppmana
byggnads- och miljönämnden att inleda uppgörandet av Bergvalla delgeneralplan i
enlighet med planläggningsprogrammet utan dröjsmål, att ge anbudsgivaren rätt,
att på egen risk, inleda beredningen av Bergvalla II stranddetaljplan samt
justerandet av Bergvalla I stranddetaljplan, att ge kommundirektören i uppdrag
att uppgöra ett föravtal och ett köpebrevsutkast till kommunstyrelsens möte i
januari.

Med detta kunde kommunfullmäktige godkänna affären vid sitt
möte i februari 2022.

Därtill beslutade kommunstyrelsen att kommunen ordnar ett
informationsmöte om planläggningen och utvecklingen av området för områdets
invånare i januari 2022.

En motion lämnades till fullmäktige. Motionen ”Fullmäktigefaddrar till ungdomsforums medlemmar”
hade Rasmus
Sulonen (Saml.) och Toni Korhonen (Sannf.) som första undertecknare.

De undertecknade föreslår att
det för Ingå kommuns ungdomsforums representanter utses
fullmäktigefaddrar.  I flera kommuner i Finland fungerar
kommunfullmäktigeledamöterna som faddrar till ungdomsfullmäktiges /
ungdomsforums representanter. Syftet är att främja dialogen mellan
beslutsfattare och unga samt att erbjuda de unga stöd i frågor som exempelvis
berör politik. Dessutom har fullmäktigefaddrarna som uppgift att upprätthålla
kontakten till ungdomsfullmäktiges representanter och fungera som stödpersoner.