Fortsätt till innehållet

Tömningsavgifterna för sorterat avfall sänks

Kundavgifterna
för tömning av bioavfall och nyttoavfall, det vill säga för plast- och
glasförpackningar samt för kartong och för metall, sänks på bred front på hela
Rosk’n Rolls verksamhetsområde. Samtidigt förenhetligas avgifterna så att
kommunvisa variationer försvinner.
 

I östra och
i västra Nyland tas igen ett steg mot de av EU fastställda återvinningsmålen,
när de nya avfallstömningstaxorna, som Nylands avfallsnämnd godkände i går,
träder i kraft den 1.3.2022. Enligt avfallsdirektivet som gäller EU-länderna
ska 55 procent av det kommunala avfallet återvinnas år 2025, 60 procent år 2030
och 65 procent år 2035. År 2019 var återvinningsgraden på kommunalt avfall i
Finland cirka 43 procent. 

Sortering
uppmuntras med styrd prissättning

Tömningsavgifterna
för bioavfall samt för plast- och glasförpackningar, för kartong och för metall
sänks i de västnyländska kommunerna på Rosk’n Rolls område, till och med upp
till 14 procent beroende på det insamlade avfallsslaget och kärltypen.
Avgifterna för att tömma avfallskärlen sänks för att sorteringen ska upplevas
som än mer lockande även ur kostnadssynpunkt.
 

– I ett
husbolag där allt fler sorterar är det möjligt att ersätta blandavfallskärl
exempelvis med insamlingskärl för plastförpackningar. På det här sättet sjunker
husbolagets kostnader eftersom tömningsavgiften för plastförpackningskärlet är
betydligt lägre än tömningsavgiften för blandavfallskärlet, säger Marko
Printz
, service- och utvecklingshef på Rosk’n Roll. 

Efter
förändringen är exempelvis tömningsavgiften för ett 660-liters
plastförpackningskärl 6,84 € (tidigare 7,44 €, med en förändring på -8
procent), när tömningsavgiften för ett lika stort blandavfallskärl till exempel
i Lojo är 10,29 €. 

– Många
kunder drar ekonomisk nytta av förändringen. I bakgrunden finns ändå en ännu
viktigare orsak, det vill säga de miljömässiga fördelarna. När det sorterade
avfallet kan samlas in separat så sparar vi på primära råvaror. På det här sättet kan var och en av oss
enkelt göra miljöinsatser i vardagen, konstaterar Printz.

Av bioavfallet
som Rosk’n Roll samlar in utvinns bland annat biogas, av plasten returplast, av
glasförpackningarna material till nya glasförpackningar, av kartongen till
exempel papphylsor och av metallen råvara till metallindustrin.
 

Kunderna
får i god tid besked om förändringar som berör dem

Prisförändringarna
träder i kraft i början av mars 2022, och de kunder som berörs av
förändringarna informeras även direkt. För husbolagens del går den exakta
informationen om prisförändringarna till disponenterna. Kundavgifterna för
tömningen av blandavfallskärl hålls på samma nivå som tidigare i västra Nyland,
och tömningsavgifterna för flerfackskärlen förändras inte heller.
 

Exakt
informtion om prisförändringarna i de västnyländska kommunerna på Rosk’n Rolls
verksamhetsområde finns i bilagan.

Avgifter 1.3.2022 (pdf)