Fortsätt till innehållet

Ingå ser ut att gå emot ytterligare ett positivt resultat

Ekopunktens placering i hamnen 2022.

Alternativ 2 är det som gäller för de kommande två åren.

Måndagens styrelsemöte förlöpte effektivt och snabbt. Agendan
var inte så omfattande.

Det som tog tid var kommunens utlåtande om besvär gällande
generalplanen. Det handlar om fem överklaganden från NTM-centralen och fyra
från privatpersoner. NTM kräver att planen förkastas helt, centralen opponerar
sig bland annat mot hur naturskyddsområden anvisats i planen.

Styrelsen godkände svaren på besvären med förhoppningen att
den i åratal bearbetade planen kan bevaras även om ändringar antagligen kommer
att göras. 

Styrelsen tog del av det preliminära bokslutet. Kommunen ser
ut att landa på cirka 1,6 miljoner euro på plus. Försäljningsvinster från
fastighetsaffärer och coronastöd har bidragit till det goda resultatet. Man har
tänkt göra en investeringsreservering på 1,5 miljoner för Kyrkfjärdens skolas
avskrivningar.

Styrelsen beslutade att inrätta en befattning inom
grundtrygghetens förvaltning inrättades. En förvaltningsassistent/-planerare
ska förstärka grundtrygghetens förvaltning, sektorns övergång till
välfärdsområdet och administrationen av sektorns projekt. Det handlar om en
heltidsuppgift som övergår till välfärdsområdet. Förvaltningsassistenten är
underställd grundtrygghetschefen och arbetspunkten är på kommungården.

Styrelsen beslutade att ekopunkten flyttas till hamnens
västra sida tillfälligt och högst för två år. Enligt detta beslut skulle
ekopunkten placeras intill den sydligare av de två hallarna på området.

Tekniska nämnden fortsätter reda ut alternativ för en
slutlig placeringsplats och ger sitt förslag till kommunstyrelsen innan juni
2022.

Styrelsen godkände ett nytt förslag till föravtal med
Ingå FBK gällande uthyrningen av hobbylokaler till föreningen i Ingås nya
brandstation. I föravtalet förbinder sig föreningen till att ingå ett fem års
tidsbestämt hyresavtal varefter avtalet fortsätter gälla tills vidare, med ett
års uppsägningstid. Hyresavtalet uppgörs i
samband med att byggnaden blir färdig.