Fortsätt till innehållet

Styrelsen valde Anneli Sandell-Ekman till ny personalchef

Anneli Sandell-Ekman

Kommunstyrelsen möttes i måndags och diskuterade bland annat
vattenförsörjning, parkering och personalchef.

I fråga om vattenförsörjningen på Degerbys detaljplaneområde
har kommunen erbjudit Degerby vattenandelslag en lösning där kommunen löser in
det nuvarande vattentaget och infrastrukturen.

Andelslaget har ombetts ge ett bindande svar på detta men
inget svar har erhållits.

Ärendet antecknades för kännedom. Tidsfristen till bindande
svar förlängdes till 15.4.2022

Styrelsen tog del av planerna på parkeringsarrangemang i
centrum år 2022 och den enkät som utförts kring detta. I praktiken riktade sig
enkäten till sådana som har båtplats i Ingå centrum. Största delen av de cirka
80 svarande anser att 0-0,5 km är den maximala sträckan som man är beredd att
gå från parkeringen till båtplatsen.

Ärendet antecknades för kännedom.

Bearbetandet av det mark- och bostadspolitiska programmet
har inletts. Bland annat skulle det vara bra att fundera på prioriteringen av
planprojekt eftersom det nu finns så många planprojekt att man inte kan arbeta
med alla samtidigt. En annan viktig fråga som ska diskuteras är anskaffningen
av råmark och eventuell anskaffning är färdigt planlagda tomter. Därtill vore
det bra diskutera det eventuella förverkligandet av kommunala hyresbostäder.
Ärendet remitterades.

Ansvaret att ordna social- och hälsovård övergår från
kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. På grund
av detta ska kommunens organisationsstruktur förnyas och förvaltnings-stadgan
uppdateras.

Ordförande föreslog att kommunstyrelsen beslutar att förhandlingsdelegationen
bestående av fullmäktigegruppordföranden samt fullmäktige- och
styrelsepresidierna styr arbetet gällande ändringen av organisation och
förvaltningsstadga. Av tjänsteinnehavarna utses kommundirektören,
förvaltningschefen, bildningschefen och grundtrygghetschefen som ansvariga
tjänsteinnehavare att bereda helhetsreformen. Förslaget godkändes.

Kommunstyrelsen valde magister i hälsovetenskaper Anneli
Sandell-Ekman till tjänsten som personalchef. Hon fungerar för tillfället som
äldreomsorgschef i kommunen. Anneli Sandell-Ekman tillträder tjänsten som
personalchef 1.9.2022. Fram tills dess fungerar förvaltningschef Eija Taskinen
som tf personalchef vid sidan om sin egen tjänst. Därtill arbetar en assistent
med 50–60 procent arbetstid inom personalförvaltningen.