Fortsätt till innehållet

Verksamhets- och projektbidrag inom bildningsväsendet 2022

Bildnings- och välfärdsnämnden har reserverat medel för utdelning av
bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet. Nämnden beviljar
verksamhets- och projektbidrag.

Ansökningstiden är 14.3-3.4.2022.

Bilagorna skall tillställas senast 10.4.2022.

Försenade ansökningar
beaktas inte.
 

Verksamhetsbidrag kan beviljas till registrerad förening eller
sammanslutning med Ingå kommun som hemort. Föreningen/sammanslutningen bör ha
inlett sin verksamhet senast under föregående år och bör bedriva sådan kultur-,
idrotts- eller ungdomsverksamhet i Ingå kommun som är öppen för alla.
Föreningar som inte är registrerade i Ingå kan anhålla om bidrag endast för
sådan verksamhet som ordnas i Ingå och i den ordnade verksamheten bör minst 70
% av deltagarna vara bosatta i Ingå. 

Projektbidrag kan beviljas för anordnandet av enstaka evenemang eller
projekt i Ingå där invånarnas deltagande inte är begränsat av medlemskap eller
inbjudan.

Till ansökan bifogas alltid projektplan och kostnadskalkyl. Därutöver bör
det i ansökan framgå om arrangören ska uppbära en inträdesavgift. Av projektets
totala kostnader bör den egna andelen vara minst 20 %.

Bidragsansökningarna kan göras på särskilda ansökningsblanketter, som
finns på kommunens hemsida, www.inga.fi > Tjänster och blanketter > Gör ärenden på nätet. 

Bidragsansökan kan även skickas till adressen:

Ingå kommun
Bildningskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå


14.3.2022
Bildnings- och
välfärdsnämnden