Fortsätt till innehållet

Västnylands turismstrategi uppdateras

Västra Nylands gemensamma turismstrategi ska
uppdateras under våren 2022.  Den nya
strategin syftar till att möta turismbranschens nuvarande och framtida
utmaningar så bra som möjligt. 

Det fösta mötet ägde rum 29.3 i Tytyri Upplevelsegruva.
Mötet arrangerades i samarbete med Novago Företagsutveckling Ab samt
turismenheterna i Lojo stad, Raseborgs stad, Ingå kommun och Hangö stad. Som
sparrare vid mötet verkade företagslotsen och utbildare Tiina Reijonen vid
Visit Finland Akademin, Havsö Oy Ab.  
Femtio personer, främst företagare, deltog i det gemensamma arbetet.

Västra Nyland har sedan
2013 haft  en gemensam turismstrategi.
Den första gemensamma turismstrategin för regionen för åren 2013-2016 godkändes
i Lojo stad, Hangö stad, Raseborgs stad, Sjundeå kommun, Kyrkslätts kommun,
Högfors stad och Ingå kommun våren 2013. Denna strategi
har uppdaterats en gång för åren 2017-2020. Covid-pandemin har drabbat
turismnäringen särskilt hårt, varför uppdateringen av strategiarbetet nu har påbörjats,
när det finns tecken på en återhämtning inom internationell turism.

Stämningen i mötet var förväntansfullt positiv
och arbetet bland företagarna var aktivt. Under de senaste åren har aktörerna
inom turismbranschen i Västra Nyland, både kommuner och företag, haft en god
samarbetsanda. Tack vare den systematiska utvecklingen av turismen i regionen
har man insett att vi inte är varandras konkurrenter utan samarbetet är en
resurs för hela regionen för att utveckla turismen och öka turismutbudet.

Efter Länsi-Uudenmaan
Lumo matkailu Oy har det pågått flera regionala utvecklingsprojekt i regionen,
vars resurser har möjliggjort en mer omfattande utveckling av regionen. Bland
utvecklingsprojekt kan bland annat noteras av Novago Företagsutveckling Ab
förvaltade Welcome 1 & 2, av Lojo stad förvaltade EU Central Baltic-projekt
Caito och Rural Lifestyle och cykelledsprojektet South Coast bikepacking Trail
som förvaltas av Raseborg stad. Dessutom har vi som kommuner varit aktivt
involverade i utvecklingsprojektet Johku-näthandelsplattform samt i skapandet
av samarbetsprojektet Carbon Neutral Experience som syftar till att utveckla
koldioxidneutralitet i hela Nyland. Genom projekten har man kunnat erbjuda en
enorm mängd utbildning och nätverk för turismföretagare i regionen och
skapa  tillgänglighetsverktyg som gör det
lättare för kunden att köpa produkter och förbättrar presentationen av
regionens gemensamma utbud.

I den första workshopen för strategin
identifierades dagens största utmaningar när det gäller att utveckla turismen i
regionen. Dessa inkluderade bland annat kunniga medarbetare och tillgången på
medarbetare, kollektivtrafikförbindelser, ökat utbud året runt, gemensam
synlighet i marknadsföringen/regionvarumärke och givetvis osäkerheten i den
globala situationen om på vilka internationella målgrupper vi kommer att satsa
starkare i framtiden. För turisten ska servicekedjan i sin helhet vara i
ordning för den valda målgruppen och varje aktör ska arbeta mot gemensamma
strategiska mål.

Strategiarbetet kommer att fortsätta under
ledning av kommunernas turismenheter så att resultaten av workshopen kommer att
ges regionens företagare för kommentarer under våren och ett gemensamt
slutresultat tas fram. Målet är att kommunerna ska kunna fatta beslut om de
strategiska riktlinjerna före sommaren.