Fortsätt till innehållet

Ingå informerar 26.4.2022: Sammandrag från kommunstyrelsens möte

Kollektivtrafikens
verksamhetsmodell i västra Nyland 2022

Ingå kommun föreslår att man
väljer den verksamhetsmodell som leds av Nylands NTM-central som ansvarig
myndighet. Förutsättning är att

Kollektivtrafik för
sommarperiodernna 2022-2023 och option för 2024 (skolorna sommarlov)

Nylands NTM-central har konkurrensutsatt de
planerade turpaketen för västra Nylands område tillsammans med Ingå och
närkommunerna. Upphandlingen gäller turer till och från Helsingfors, Karis,
Lojo, Kyrkslätt och Barösund. Under sommaren ingår det alltså flera turer
mellan Ingå och Barösund.

Den trafik som nu
upphandlas kompletterar den trafik som våren 2021 upphandlats för
vinterperioderna 2021-2022 och 2022-2023 samt för sommarperioderna 2022 och
2023 samt optionsåret 2024.

För upphandlingarna av kollektivtrafikturerna med
NTM-centralen och närkommunerna har det i Ingås budget för år 2022 budgeterats
300 000 € varav kostnaden för sommarupphandlingen uppgår till 68 500 €.

Kommunen kommer separat att informera närmare om
sommarens kollektivtrafik via hemsidorna och sociala medier.

Vattenförsörjningen på Degerbys
detaljplaneområde

Degerby vattenandelslag har
godkänt kommunens lösningsförslag angående vattenförsörjningen.

Kommunstyrelsen ger
tjänsteinnehavarna i uppdrag att förhandla med Degerby vattenandelslag om
förfaranden under övergångsperioden och om tidtabellen. I fortsättningen
främjas lösningarna för östra Ingås vattenförsörjningsarrangemang som en
helhet.

Ingås utlåtande, Investeringsprogrammet
för statens trafikledsnät för 2022-2029

Ingå kommun betonar betydelsen
av stamväg 51 Kyrkslätt-Ingå, förbättrande av trafiksäkerheten på Ingås och
Sjundeås område samt utvecklandet av kustbanan. För inget av dessa föreslås
investeringsfinansiering för den kommande åttaåriga perioden, trots att
kommunerna i området föreslagit det.

Trafikmängden på stamväg 51
kommer sannolikt att öka på grund av de byggprojekt som anvisats till riksväg
25 och den förutspådda allmänna utvecklingen. Ingå föreslår att trafiklederna
mellan Helsingfors och Hangö utvecklas och projekt för att förbättra
trafiksäkerheten vid korsningarna på stamväg 51. I synnerhet ska man beakta den
ökade tunga trafiken från Joddböle djuphamn till stamväg 51 påverkan (t.ex.
hamnens TEN-T klassificering och industriprojekt).

Därtill föreslår Ingå kommun att man inkluderar förbättringsåtgärder på
Kustbanan för att trygga både när- och fjärrtrafiken också i framtiden.

Ingå kommun föreslår också att
förbättrandet av trafiksäkerheten i Täktervägens och Bollstavägens
korsningsområden samt på Hamnvägen och åtgärder som förbättrar gång- och
cykeltrafikens förhållanden när det beslutas om finansieringen följande gång. Ingå
har framfört dessa åtgärder vid förhandlingarna och har i sin ekonomiplan
förberett sig på att fortsätta planeringen och finansiera byggandet.

Ingå kommun vill även betona
statens roll att aktivt ta hand om det lägre vägnätet. De tuffa
vinterförhållandena sätter större utmaningar för vägunderhållet. Det lägre
vägnätet får inte glömmas bort då staten gör långsiktig planering.

Ingå kommun betonar de
regionala NTM-centralernas betydelse och hoppas på tillräckliga resurser för
att förbättra planeringsberedskapen för kommunernas projekt samt för att
kommunernas behov ska lyftas upp jämlikt.

Ingå kommuns
förvaltningsorganisation

Kommunstyrelsen beslöt att inrätta
en ny befattning som kommunikations- och livskraftschef, som ansvarar  för information, marknadsföring, turism och
tillhörande projekt. Informatörens befattning ändras till
informationskoordinator. En ny enhet bildas med kommunikations- och
livskraftschefen samt informationskoordinatorn. Enheten underställs
kommundirektören.

Rekryteringen inleds
omedelbart och rekryteringsgruppen består av kommundirektören, kommunstyrelsens
ordförande och en person som utses av näringslivsgruppen.