Fortsätt till innehållet

Program för främjande av gång och cykling inleds – delta i invånar enkätet och avslöj din favoritrutt!

Vilka som kunde vara Ingås styrkor och möjligheter som en gång- och cykelkommun? Hurdana faktorer som främjar eller förhindrar utvecklingen av hållbara färdsätt i kommunen? Utarbetande av program för främjande av gång och cykling har inletts och pågår till hösten 2022.

Vilka som kunde vara Ingås styrkor och möjligheter som en gång- och cykelkommun? Hurdana faktorer som främjar eller förhindrar utvecklingen av hållbara färdsätt i kommunen? Utarbetande av program för främjande av gång och cykling har inletts och pågår till hösten 2022.

Delta i invånarenkäten

I planeringsarbetet ligger fokus främst på växelverkan, planeringsarbetet inleds med invånarenkät samt workshops. Invånarenkäten pågår fram till 3.6. Av workshopparna ordnas den ena i Ingå centrum 21.6. kl 17– gåendes! Alla välkomna att delta. Mera information om detta senare.

I den färdigställda planen presenteras uppgifter och slutsatser på hur den lätta trafiken kunde utvecklas i Ingå. Teman som möjligen diskuteras är till exempel vardaglig motion, skoleleverna, cykelturism samt regionala förbindelser samt hur ett rörligt levnadssätt påverkar ingåbornas välmående. I planen presenteras trafiknätets nuläge och dess utvecklingsbehov samt åtgärdsförslag i form av ett konkret arbetsprogram.

Mera information ges av

Miia Nätynki, planläggningsarkitekt tfn 040 484 2648

Piia Nordström, kommuningenjör tfn 040 6543 549