Fortsätt till innehållet

Sätt stopp för vresros, blomsterlupin och andra invasiva arter

Sommaren står
för dörren och den digraste blomningstiden börjar. Just nu är det samtidigt den
rätta tiden att avlägsna skadliga främmande arter, såsom jättebalsamin,
vresros, lupin och jättelokor från gårdar och trädgårdar. Laster på mindre än
två kubik
invasiva arter från
hushåll tas emot avgiftsfritt på
Rosk’n Rolls
samtliga avfallsstationer.
 

Balsamin

Vissa främmande
arter är klassade som invasiva eftersom de bevisligen hotar naturens
mångfald och rubbar ekosystemet. Enligt lagen bör skadliga främmande arter
bekämpas och man måste förhindra att de sprids. 

Tumregeln är att
växterna rensas bort innan blomningen, då förhindras samtidigt fröbildningen.
När skotten ännu är små blir också mängden avfall mindre. Det lönar sig att
aktivera hela grannskapet och samtidigt gå in för att tillsammans bekämpa invasiva arter. Den
vägen kan man effektivt förhindra att arterna sprids. 

”På sistone har
det varit mycket tal om vresrosen i synnerhet, och vi har också tagit emot
vresros på avfallsstationerna”, säger Rosk’n Rolls
regionchef Johanna Hynynen

Vresros

”Under de två
senaste åren har också spanska skogssniglar förts till avfallsstationerna i
allt högre grad.” 

Försäljningsförbudet
på vresros har varit i kraft i Finland redan i tre års tid men från och med den
1 juni är det också förbjudet att odla vresros. I praktiken betyder förbudet
att alla mark- och fastighetsägare – även invånare i enfamiljshus – måste
avlägsna rosarten från sin tomt. 

På påse till
avfallsstationen
 

Det är förbjudet
i lag att dumpa trädgårdsavfall i naturen, till exempel i ett skogsbryn. I
synnerhet växtarter som sprids med fröer, såsom jättebalsamin och blomsterlupin,
sprids lätt tillsammans med växtbaserat avfall. 

Lupin

Små laster med invasiva arter (under 2
m3) tas avgiftsfritt emot på Rosk’n Rolls
avfallsstationer och läggs i insamlingen för brännbart blandavfall. För större
mängder växtbaserat avfall, som till exempel uppstår i samband med talkon, bör
man i förväg kontakta avfallsstationens mottagning och komma överens om hur man går till väga. 

Gör så här: 

Det lönar sig
alltid att rapportera observationer av invasiva arter till
Vieraslajit.fi -sajten. På webbplatsen finns rikligt med information om olika
främmande arter och om hur man bekämpar dem. 

 

Källa:
Vieraslajit.fi-webbplatsen
 

 

Tilläggsinformation
till media:
 
regionchef Johanna Hynynen, johanna.hynynen@rosknroll.fi, tfn 020 637
7037