Fortsätt till innehållet

Eventuella bullerstörningar i hamnområdet i Joddböle till följd av byggandet av konstruktioner för LNG-terminalfartyget

På kajplats 2 i Fortums djupvattenhamn samt på områdena för den gasledning som ska byggas från kajen till naturgaskompressorstationen utförs byggnadsarbeten som orsakar buller. Den intensivaste och tidtabellsmässigt mest kritiska byggfasen och de arbeten som orsakar buller infaller i september–december 2022.

Byggnadsarbetena hänför sig till byggandet av hamnkonstruktioner och en naturgasledning för den flytande LNG-terminalen (FSRU). De byggfaser som medför eventuella bullerolägenheter, såsom borrpålning på hamnområdet, borrning, brytning och sprängning, inleds tidigast måndag 15.8.2022. Markbyggnadsarbeten på rörlinjen, som går från LNG-terminalen till kompressorstationen i Ingå, har redan inletts.

Utgångspunkten är att byggnadsarbetena inte medför mer buller än normal schaktning. Den mest högljudda arbetsfasen hänför sig till pålningsarbeten, av vilka största delen utförs inom hamnområdet.

För att minimera den olägenhet som bullret eventuellt orsakar invånarna, iakttas exakta arbetstider vid utförandet av arbetena. Under de två månader som borrpålningen pågår följs bullernivån med bullermätare.

Byggnadsarbeten som orsakar måttligt buller kan utföras från måndag till söndag kl. 7–22, med undantag för de arbetsfaser som genomförs under följande tidsintervaller:

Avsikten är att arbetsfaser som orsakar avvikande bullerolägenheter ska förläggas till vardagar mellan kl. 7 och 18. Sprängningarna utförs vardagar kl. 8–16. Under helgdagar och dag före dem utförs inte alls arbeten som orsakar avvikande bullerolägenheter eller vibrationer.

Om ni önskar få information om hur byggprojektet framskrider och om de byggnadsfaser som orsakar buller, meddela detta per e-post till adressen info@gasgrid.fi. Aktuella pressmeddelanden och mer detaljerad information om hur projektet framskrider hittar ni här.

Ett invånarmöte om hur LNG-terminalprojektet framskrider ordnas i Wilhelmsdahls hus i Ingå torsdag 18.8.2022 kl. 18 (Ola Westmans allé 1). Alla kommuninvånare och sommargäster i Ingå är välkomna till evenemanget!