Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten 22.8.2022

Vid möten 22.8.2022 behandlades och godkändes följande ärenden enligt beredningen:

Upphandlingsbeslutet av brandstationens jordbyggnadsentreprenad

Kommunstyrelsen beslutar välja Louhintahiekka Oy till entreprenör för brandstationens jordbyggnadsarbeten för entreprenadpriset 547 623 euro. Upphandlingen kan verkställas när kommunfullmäktige har godkänt höjningen av brandstationsprojektets totala anslag.

Kommunstyrelsen godkände upphandlingskriterierna för Ingås nya brandstations byggentreprenad.

Projektets entreprenadform har valts så att koordineringen av byggprojektets olika teknikslag skulle vara så tydlig som möjlig trots att projektet är förhållandevis litet. Totalentreprenadsformen har också godkänts av användaren, dvs. av Västra Nylands räddningsverk. 

Kommunstyrelsen beslöt

Utvärderingsberättelsen 2021

Enligt Kommunallagen 121 § skall revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Revisionsnämnden utformar för ändamålet en lagstadgad utvärderingsberättelse.

För att alla nämnderna ska kunna ta ställning och ge sina bemötanden till observationerna och anmärkningarna i revisionsnämndens utvärderingsberättelse, borde kommunstyrelsen be om tilläggstid. Enligt mötestidtabellerna kunde kommunstyrelsen behandla ärendet senast vid sitt möte 3.10.2022. 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att fullmäktige beviljar tilläggstid för kommunstyrelsen fram till 3.10.2022 till att ge bemötandet på revisionsnämndens utvärderingsberättelse. Beslutet godkändes 22.08.2022.

Detaljplanändring – Torp, kvarter 805

Detaljplaneändringen berör kvarter 805, som anvisats för småindustribyggnader (TP) och i mindre utsträckning frilufts- och strövområdet (VR) på detaljplaneområdet Torp III. 

Planändringen gäller justerandet av kvarters- och tomtgränserna samt byggrätterna i kvarter 805 vid Båtbyggargränden. Till följd av ändringen förbättras tomternas byggbarhet och därtill anvisas motionsspåret och diket längs spåret, vilka tidigare fanns på tomtområdets sida samt det viktiga samlardiket på områdets norra del som rekreations- och friluftsområde. Eftersom kvarteret till stor del ligger på grundvattenområde har bestämmelserna gällande behandlingen av dagvatten samt skyddet av grundvatten i enlighet med myndigheternas anvisningar preciserats.