Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 24.10.2022

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 24.10.2022.
Under mötet presenterades bl.a. nästa års budgetförslag, som remitterades. Nästa
behandling äger rum 7.11 i kommunstyrelsen, varefter kommunfullmäktige tar
ställning till budgeten 14.11.

Förslaget om ett tilläggsanslag på
470 000€ till bildningen godkändes. Anslaget behövs bl.a. för att täcka de
högre personalkostnaderna som uppkommit p.g.a. vikariat under pandemin och det
ökade behovet av särskilt stöd hos elever. Ärendet går vidare till
kommunfullmäktige.

Ärendet gällande inkvartering vid Fjärdvägen,
beläget strax intill Wilhelmsdal, godkändes. Därmed reserveras marken åt de två
företagare som anhållit om att driva inkvarteringsverksamhet på området. Enligt
den plan som företagarna framhållit ska det på området byggas 5-10 tillfälliga
stugor.  

Styrelsen tog även ställning till planeringen
av den del av nuvarande Kyrkfjärdens skola som ännu inte har någon klart uttalad
funktion. Styrelsen remitterade ärendet enhälligt, med motiveringen att det i
beredningen bättre behöver framgå hur morgon- och eftermiddagsverksamheten kunde
beaktas i dessa utrymmen.

Därtill behandlades bl.a. de ändringsförslag
till avtalsvillkoren som Inkoon keskustakehitys (IKK) presenterat för kommunen.
Styrelsen föreslår åt fullmäktige att villkoren justeras så, att bl.a. byggnadstiden
förlängs med ett år.
 

Hela
föredragningslistan hittar du här.