Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 7.11.2022

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 7.11.2022.
Under mötet behandlades bl.a. de budgetändringar som gjorts efter första
behandlingsrundan. Till det nya budgetförslaget föreslår styrelsen åt
fullmäktige bl.a. att överföra 15 000€ från utbildningen till
småbarnspedagogikens ansvarsområde. Därtill föreslås det att
småbarnspedagogiken får ett tilläggsanslag på 35 000€. I övrigt godkändes
budgeten.

Under mötet beslöt styrelsen att godkänna parkplanen
för strandområdena i centrum och samtidigt gavs tekniska nämnden uppdraget att
verkställa den. Styrelsen poängterade att det framöver också behöver noga
övervägas hur större områden i centrum kunde utnyttjas för att ordna evenemang.
Nämnden ska under 2023 precisera med vilken tidtabell de olika delarna av
planen kan verkställas.

Kommunstyrelsen förhåller sig positivt till
det s.k. Tornprojektet och utvecklingen av Björkuddsområdet. Ärendet går vidare
till kommunfullmäktige, som i sista hand bestämmer om att godkänna intentionsavtalet
mellan kommunen och företaget Archipelago Experience.

På mötet godkändes också förslaget på val av ny
välfärdsnämnd, en nämnd för fostran och utbildning och till den tillhörande svenska
och finska sektioner. De nya nämnderna börjar verka fr.o.m. 1.1.2023.

Hela
föredragningslistan hittar du här.