Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 21.11.2022

Kommunstyrelsen sammanträdde 21.11.2022. Mötet
hade en stark betoning på kommunens klimatarbete, då både programmet för
främjande av gång och cykling, det s.k. Hinkuarbetet och kommunens årsklocka för
miljöarbetet 2023 var på agendan.

Programmet för främjande av gång och cykling
godkändes. I programmet har nu preciseringar gjorts på hur huvudlinjerna och de
centrala knutpunkterna för resekedjorna ska beaktas i utvecklingsarbetet.

Avsikten är att förbättra och göra gång- och
cykeltrafiklederna mer tillgängliga, samtidigt som de behöver kopplas
ändamålsenligt till kollektivtrafiken. Ärendets samtliga bilagor hittar du här.

Styrelsen beslöt om hur det s.k. Hinkuarbetet,
främjandet av utsläppsminskningar, ska organiseras framöver. Den nuvarande
arbetsgruppen läggs ned och en ny operativ grupp bestående av tjänsteinnehavare
bildas. Planläggningschefen kommer att leda arbetet.

Också årsklockan för miljöarbetet 2023
godkändes. Årsklockan är en plan för de insatser som begränsar kommunens
klimatutsläpp.

Hela
föredragningslistan hittar du här.