Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 13.3.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 13.3. På
agendan var bl.a. bokslutet för 2022, personalsituationen inom
småbarnspedagogiken och en idétävling för att främja trivseln i Ingå centrum.

Ekonomichefen tillsammans med övriga tjänsteinnehavare
redogjorde för bokslutets utfall, även om vissa sifferkalkyler ännu saknas. Den
kompletta versionen presenteras på nästa styrelsemöte i mars. Verksamhetsårets resultat
ligger på 878 175€. Efter förändringar i investeringsreserveringarna ökas
det kumulativa överskottet med 270 996€.

Den utmanande personalsituationen inom
småbarnspedagogiken diskuterades. Ordförande Wickström föreslog att sektorn för
fostran och utbildning skulle få som uppdrag att utvärdera personalens
arbetsfördelning och samtidigt granska vilka möjligheter det finns för att
skapa nya lockande uppdrag. Detta skulle samtidigt stöda den nuvarande
personalens arbete. Förslaget godkändes enhälligt.

Styrelsen godkände ärendet om en idétävling
för att främja den allmänna trivseln i Ingå centrum. Idétävlingen är riktad
speciellt mot kommuninvånare, men även övriga får lämna in idéer om hur ett område
vid åkanten i centrum kunde utvecklas. En jury kommer att gå igenom förslagen
och gavs även rätten att välja och verkställa det vinnande bidraget. Budgeten
för ändamålet bestämdes till 5 000€.

Du hittar den kompletta föredragningslistan här.