Fortsätt till innehållet

Verksamhets- och projektbidrag inom välfärdsväsendet 2023

Välfärdsnämnden har reserverat
medel för utdelning av bidrag till kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet.
Nämnden beviljar verksamhets- och projektbidrag.

Ansökningstiden är 15.3-31.3.2023.
Bilagorna lämnas in senast 7.4.2023.

Försenade ansökningar beaktas inte. 

Bidragsansökningar
riktas till kommunens välfärdskansli. Bidrag kan beviljas till registrerad
förening med Ingå kommun som hemort. Föreningar som inte är registrerade i Ingå
kan anhålla bidrag endast för sådan verksamhet som ordnas i Ingå och i den
ordnade verksamheten bör en avsevärd del av deltagarna vara bosatta i Ingå.

Föreningen
bör bedriva välfärdsfrämjande idrotts-, kultur- eller ungdomsverksamhet i Ingå
kommun, som är öppen för alla. Föreningar, som driver välfärdsfrämjande
verksamhet i linje med kommunens strategiska mål kan prioriteras framför andra
sökanden.

Verksamhetsbidrag kan beviljas för verksamhet som finns i verksamhetsplanen för
året.

Till ansökan
bör bifogas:

1.     
föreningens
stadgar

2.     
föregående
års verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse eller
verksamhetsgranskningsberättelse

3.     
verksamhetsplan
och budget för innevarande verksamhetsår

Projektbidrag kan beviljas för anordnandet av enstaka evenemang eller projekt
som är rusmedelsfria och där invånarnas deltagande inte är begränsat av
medlemskap eller inbjudan. Till ansökan bifogas alltid projektplan och
kostnadskalkyl. Därutöver bör det i ansökan framgå om arrangören ska uppbära en
inträdesavgift.

Användningen
av verksamhets- eller projektunderstödet redovisas senast före utgången av
följande år, med föreningens godkända verksamhetsberättelse, bokslut och
revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse.

Kriterier för verksamhets- och projektbidrag för kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet.

Ansökningsblanketter:
Kultur https://link.webropolsurveys.com/S/018F2A05DBDA9412
Idrott https://link.webropolsurveys.com/S/7FC92B27842EAD31  Ungdom https://link.webropolsurveys.com/S/8EBE39A2D381DDCA